#31 Co (i kto) stoi za naszymi zakupami online?

Tema­tem pią­te­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są zaku­py onli­ne i taj­ni­ki doku­men­tów i umów, któ­re regu­lu­ją prze­pływ towa­rów i usług. Z per­spek­ty­wy kon­su­men­ta wszyst­ko jest banal­nie pro­ste – kli­ka­my, pła­ci­my, ocze­ku­je­my na dosta­wę towa­ru. Tym­cza­sem cały pro­ces wyma­ga ist­nie­nia i prze­strze­ga­nia ści­słych regu­la­cji. Dla­cze­go jako kon­su­men­tów powin­no nas to interesować?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, ana­li­tycz­ka praw­na DELab i adiunkt na WPiA UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- praw­ne i eko­no­micz­ne źró­dła róż­nic w cenach tych samych pro­duk­tów, a momen­ta­mi bra­ku moż­li­wo­ści zaku­pu pro­duk­tu w danym regio­nie,
- regu­la­cje, umo­wy, któ­re sto­ją za naszy­mi zaku­pa­mi onli­ne,
- insty­tu­cje, któ­re regu­lu­ją mię­dzy­na­ro­do­wy han­del – jak prze­bie­ga ten pro­ces? Czy to spo­tka­nia waż­nych panów pod fla­ga­mi, czy natu­ral­ny, nie­mal codzien­ny pro­ces regu­lo­wa­nia pew­nych sfer współ­pra­cy?
- barie­ry, któ­re utrud­nia­ją zakup towa­rów oraz ich praw­ne źró­dła,
- dostęp do danych publicz­nych oraz regu­la­cje sto­ją­ce za ogra­ni­czo­nym dostę­pem do danych,
- sytu­ację cyfro­wych gigan­tów w kwe­stii ogra­ni­czeń prze­sy­łu danych,
- kwe­stię ceł i podat­ków doty­czą­cych danych – czy jest moż­li­we, aby obło­żyć nimi cyfro­wych gigantów?

Udostępnij

„Przez wiele lat było tak, że konsument nie widział międzynarodowego prawa handlowego i regulacji. Były daleko od konsumenta, dotyczyły importerów i eksporterów, czyli tych przedsiębiorców, którzy zajmowali się handlem międzynarodowym i sprawiali, że w magiczny sposób towary z zagranicy znajdowały się w naszych sklepach. W tej chwili, dzięki sieci, dotyczy to indywidualnego konsumenta, bo to my sami możemy być importerem i eksporterem, pod warunkiem, że jesteśmy przedsiębiorcą (...) W przypadku Polski sprawa jest o tyle skomplikowana, że to wszystko nie jest w kompetencji pojedynczego państwa członkowskiej, ale Unii Europejskiej. To Unia Europejska zawiera umowy z różnymi państwami, które to umowy mają nam pomóc, które będą obowiązywały w Polsce i dawały profity także polskim konsumentom (...) Jeśli chodzi o towary, sytuacja jest dużo prostsza. Towary od wieków stanowiły przedmiot obrotu międzynarodowego. Nawet gdy mówimy o e-commerce w przypadku towarów, to z prawniczego punktu widzenia on się sprowadza do zawarcia transakcji. Udział internetu jest tylko taki, że zamawiamy coś, zawieramy umowę, wiec regulacje muszą nam pozwalać na to. Z drugiej strony cała reszta odbywa się w świecie fizycznym".

― dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, analityczka prawna DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry