#32 Jak będą wyglądały banki przyszłości?

Tema­tem szó­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są fin­te­chy, czy­li inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie finan­so­we oraz plat­for­my, któ­re ofe­ru­ją kon­su­men­tom zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie usłu­gi finan­so­we. W ostat­nim cza­sie roz­wi­ja­ją się one w bły­ska­wicz­nym tem­pie, na co pewien wpływ ma pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa. Moż­na dzię­ki nim już nie tyl­ko zapła­cić w inter­ne­cie, ale też wziąć kre­dyt, wymie­nić walu­tę czy porów­nać ceny pomię­dzy róż­ny­mi skle­pa­mi. W któ­rą stro­nę będzie zmie­rzał roz­wój fintechów?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr Kata­rzy­na Nie­wiń­ska, kie­row­nicz­ka Fin­Tech Exe­cu­ti­ve Pro­gram na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zagro­że­nia dla ban­ków ze stro­ny zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii finan­so­wych oraz per­spek­ty­wy zastą­pie­nia w nie­da­le­kiej przy­szło­ści tra­dy­cyj­nej ban­ko­wo­ści przez fin­te­chy,
- ele­men­ty, któ­re spra­wia­ją, że coraz mniej trans­ak­cji wyko­nu­je­my poprzez ban­ki, a czę­ściej kli­ka­my (nawet nie­świa­do­mie) w lin­ki do plat­form umoż­li­wia­ją­cych płat­no­ści,
- pro­gno­zo­wa­ne kie­run­ki roz­wo­ju fin­te­chów i insu­re­te­chów,
- wpływ gospo­dar­ki cyfro­wej i przy­spie­szo­nej cyfry­za­cji, wkra­cza­ją­cej do róż­nych obsza­rów nasze­go życia na zmniej­sze­nie popu­lar­no­ści ban­ków,
- wpływ pan­de­mii COVID-19 na roz­wój ryn­ku finan­so­we­go,
- wyni­ki badań pol­skich i zagra­nicz­nych fin­te­chów
- lokal­ne plat­for­my, takie jak Blu­eMe­dia i Alle­gro­Pau są inne pol­skie fin­te­chy, któ­re zawo­jo­wa­ły świat,
- trud­no­ści, z jaki­mi muszą mie­rzyć się decy­den­ci i sami użyt­kow­ni­cy, w związ­ku z szyb­kich roz­wo­jem tech­no­lo­gii finan­so­wych,
- przej­rzy­stość fin­te­chów i ich spo­łecz­ny odbiór.

Udostępnij

„W 2008 roku, czy­li po kry­zy­sie, gdy zosta­ła nad­szarp­nię­ta repu­ta­cja ryn­ku, zro­dzi­ły się róż­ne­go rodza­ju roz­wią­za­nia, łączą­ce tech­no­lo­gię z finan­sa­mi. Zaczę­ły się wykształ­cać dwa rodza­je fin­te­chów. Mamy fin­tech, któ­re chcą mieć licen­cję insty­tu­cji pie­nią­dza publicz­ne­go albo po pro­stu licen­cję ban­ko­wą i idą w kie­run­ku nowych ban­ków – mówi­my na nie neo­ban­ki. Albo mamy takie fin­te­chy, któ­re sta­ra­ją się odna­leźć takie tech­no­lo­gie, któ­re w jakiś spo­sób uspraw­ni­ły by insty­tu­cje w finan­so­wy spo­sób. One sta­ra­ją się być dostaw­cą tej tech­no­lo­gii dla sek­to­ra finan­so­we­go (…) Jest mnó­stwo nie­pew­no­ści. Są fin­te­chy, któ­re są miej­scem, w któ­rym może­my zarzą­dzać rachun­ka­mi. Obec­nie ban­ki na pod­sta­wie dyrek­ty­wy, powin­ny takie­mu fin­te­cho­wi udo­stęp­nić nasze dane, jeśli sobie życzy­my. Może­my mieć plat­for­mę, gdzie wepnie­my róż­ne rachun­ki naszych ban­ków i apli­ka­cja będzie zbie­ra­ła nasze finan­se. Może­my lepiej zarzą­dzać, ale pierw­szym trig­ge­rem jest bez­pie­czeń­stwo. Boimy się, że ktoś wykrad­nie nasze dane. Łatwiej jest zaata­ko­wać star­tup czy roz­wi­ja­ją­cą się spół­kę tech­no­lo­gicz­ną niż ban­ki, któ­re budu­ją swo­je zabez­pie­cze­nia lata­mi. Dru­gą rze­czą są pew­ne­go rodza­ju nad­uży­cia. Dosyć gło­śna spra­wa spół­ki jed­ne­go ban­ku, któ­ry opie­rał swój sys­tem o spół­kę nie­miec­ką, z któ­rej nagle znik­nę­ły 2 miliar­dy euro. Audyt zauwa­żył to dopie­ro w 2019 roku”

― dr Kata­rzy­na Nie­wiń­ska, WZ UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Przewiń do góry