#32 Jak będą wyglądały banki przyszłości?

Tema­tem szó­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są fin­te­chy, czy­li inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie finan­so­we oraz plat­for­my, któ­re ofe­ru­ją kon­su­men­tom zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie usłu­gi finan­so­we. W ostat­nim cza­sie roz­wi­ja­ją się one w bły­ska­wicz­nym tem­pie, na co pewien wpływ ma pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa. Moż­na dzię­ki nim już nie tyl­ko zapła­cić w inter­ne­cie, ale też wziąć kre­dyt, wymie­nić walu­tę czy porów­nać ceny pomię­dzy róż­ny­mi skle­pa­mi. W któ­rą stro­nę będzie zmie­rzał roz­wój fintechów?

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr Kata­rzy­na Nie­wiń­ska, kie­row­nicz­ka Fin­Tech Exe­cu­ti­ve Pro­gram na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zagro­że­nia dla ban­ków ze stro­ny zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii finan­so­wych oraz per­spek­ty­wy zastą­pie­nia w nie­da­le­kiej przy­szło­ści tra­dy­cyj­nej ban­ko­wo­ści przez fin­te­chy,
- ele­men­ty, któ­re spra­wia­ją, że coraz mniej trans­ak­cji wyko­nu­je­my poprzez ban­ki, a czę­ściej kli­ka­my (nawet nie­świa­do­mie) w lin­ki do plat­form umoż­li­wia­ją­cych płat­no­ści,
- pro­gno­zo­wa­ne kie­run­ki roz­wo­ju fin­te­chów i insu­re­te­chów,
- wpływ gospo­dar­ki cyfro­wej i przy­spie­szo­nej cyfry­za­cji, wkra­cza­ją­cej do róż­nych obsza­rów nasze­go życia na zmniej­sze­nie popu­lar­no­ści ban­ków,
- wpływ pan­de­mii COVID-19 na roz­wój ryn­ku finan­so­we­go,
- wyni­ki badań pol­skich i zagra­nicz­nych fin­te­chów
- lokal­ne plat­for­my, takie jak Blu­eMe­dia i Alle­gro­Pau są inne pol­skie fin­te­chy, któ­re zawo­jo­wa­ły świat,
- trud­no­ści, z jaki­mi muszą mie­rzyć się decy­den­ci i sami użyt­kow­ni­cy, w związ­ku z szyb­kich roz­wo­jem tech­no­lo­gii finan­so­wych,
- przej­rzy­stość fin­te­chów i ich spo­łecz­ny odbiór.

Udostępnij

"W 2008 roku, czyli po kryzysie, gdy została nadszarpnięta reputacja rynku, zrodziły się różnego rodzaju rozwiązania, łączące technologię z finansami. Zaczęły się wykształcać dwa rodzaje fintechów. Mamy fintech, które chcą mieć licencję instytucji pieniądza publicznego albo po prostu licencję bankową i idą w kierunku nowych banków - mówimy na nie neobanki. Albo mamy takie fintechy, które starają się odnaleźć takie technologie, które w jakiś sposób usprawniły by instytucje w finansowy sposób. One starają się być dostawcą tej technologii dla sektora finansowego (...) Jest mnóstwo niepewności. Są fintechy, które są miejscem, w którym możemy zarządzać rachunkami. Obecnie banki na podstawie dyrektywy, powinny takiemu fintechowi udostępnić nasze dane, jeśli sobie życzymy. Możemy mieć platformę, gdzie wepniemy różne rachunki naszych banków i aplikacja będzie zbierała nasze finanse. Możemy lepiej zarządzać, ale pierwszym triggerem jest bezpieczeństwo. Boimy się, że ktoś wykradnie nasze dane. Łatwiej jest zaatakować startup czy rozwijającą się spółkę technologiczną niż banki, które budują swoje zabezpieczenia latami. Drugą rzeczą są pewnego rodzaju nadużycia. Dosyć głośna sprawa spółki jednego banku, który opierał swój system o spółkę niemiecką, z której nagle zniknęły 2 miliardy euro. Audyt zauważył to dopiero w 2019 roku"

― dr Katarzyna Niewińska, WZ UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry