#33 Czy blockchainy zrewolucjonizują nasze życie?

Tema­tem siód­me­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są block­cha­iny oraz ich reali­za­cje w ramach ele­men­tów poli­ty­ki i zarzą­dza­nia. Cho­ciaż trud­no wska­zać kto był twór­cą tech­no­lo­gii block­cha­in, a wie­lu oso­bom trud­ność spra­wia wręcz kla­row­ne przed­sta­wie­nie czym wła­ści­wie są block­cha­iny, tech­no­lo­gia ma szan­sę zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać wie­le dzie­dzin nasze­go życia. Czym są block­cha­iny, dla­cze­go tak wie­le się o nich mówi i jaki drze­mie w nich potencjał? 

Eks­per­tem odcin­ka jest Łukasz Jonak, ana­li­tyk DELab UW i kie­row­nik pro­jek­tu Maszy­na Spo­łecz­na, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję block­cha­inów,
- korzy­ści, jakie z nich pły­ną, poza reali­za­cją idei „wspól­no­to­wo­ści”,
- defi­ni­cję bit­co­inów – skąd się je bie­rze? Kto je „wytwa­rza” i nada­je im okre­ślo­ną war­tość?
- zasto­so­wa­nie bit­co­inów i zale­ty posia­da­nia w port­fe­lu cyfro­wej walu­ty,
- wpływ pan­de­mii COVID-19 na roz­wój block­cha­inów i bit­co­inów,
- zwią­za­ny z roz­wo­jem kryp­to­wa­lut trend odej­ścia od „tra­dy­cyj­ne­go” pie­nią­dza,
- moż­li­wo­ści, jakie two­rzy tech­no­lo­gia block­cha­in w kształ­to­wa­niu poli­tyk publicz­nych i w zarządzaniu.

Udostępnij

„Jed­nym ze spo­so­bów mówie­nia o tym, czym jest block­cha­in, to opo­wie­dze­nia o tym, co pro­du­ku­je. To taki mecha­nizm, któ­ry ma umoż­li­wić nam wypro­du­ko­wa­nie swe­go rodza­ju wspól­ne­go mia­now­ni­ka tego, na co się umó­wi­li­śmy, pew­nej wie­dzy, pew­ne­go zaufa­nia. Pew­nej praw­dy, nie­za­leż­nie od tego, czy ufa­my ludziom, któ­rzy wraz z nami w ramach tego sys­te­mu funk­cjo­nu­ją. Może­my ich nie znać, ale ponie­waż wie­my jak sys­tem funk­cjo­nu­je, jeste­śmy w sta­nie być pew­ni, że to, co jest w tym sys­te­mie zapi­sa­ne, w takiej roz­pro­szo­nej bazie danych, jest wspól­ne dla nas wszyst­kich Jest czymś, co pro­du­ku­je pewien rodzaj wie­dzy wspól­nej dzie­lo­nej przez wszyst­kich. Jak to dzia­ła? Może­my opo­wie­dzieć sobie w ten spo­sób o block­cha­inie, że jest to pewien rodzaj gry. Twór­cy block­cha­ina zapra­sza­ją nas do gry, w któ­rej coś moż­na zyskać, a coś moż­na stra­cić (…) Jest zało­że­nie o tym, że ludzie są racjo­nal­ni, będą dzia­ła­li zgo­nie ze swo­im inte­re­sem. Jest takie zało­że­nie, że jeże­li ktoś wej­dzie do tej gry, to będzie dzia­łał zgod­nie z zasa­da­mi tej gry, zyska coś, a przy oka­zji ten sys­tem wyge­ne­ru­je to, o czym mówi­li­śmy przed chwi­lą – ten wspól­ny mia­now­nik wie­dzy, ten wspól­ny ele­ment pew­no­ści, że wszy­scy wie­my to samo i się na to zgo­dzi­li­śmy i że to jest bez­piecz­ne, że nie moż­na tego podmienić”

― Łukasz Jonak, DELab UW, WS UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Przewiń do góry