#34 Foresight, czyli wizjonerskie planowanie kilka kroków naprzód

Tema­tem ósme­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest meto­da fore­si­gh­to­wa. To inno­wa­cyj­ne pro­gno­zo­wa­nie dłu­go­ter­mi­no­wej przy­szło­ści pokła­da nadzie­je w tym, że usys­te­ma­ty­zo­wa­na dys­ku­sja pozwa­la z suk­ce­sem budo­wać sce­na­riu­sze roz­wo­ju. Czym jest fore­si­ght i jakie są jego efek­ty dla pla­no­wa­nia nasze­go oto­cze­nia społecznego? 

Eks­per­tem odcin­ka jest prof. Woj­ciech Dzie­mia­no­wicz z Wydzia­łu Geo­gra­fii i Stu­diów Regio­nal­nych UW oraz koor­dy­na­tor mery­to­rycz­ny spe­cja­li­za­cji Fore­si­ght na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję meto­dy fore­si­gh­to­wej,
- zało­że­nia „spo­łecz­ne­go” two­rze­nia przy­szło­ści oraz meto­dy i narzę­dzia, któ­re to umoż­li­wia­ją,
- róż­ni­ce mię­dzy uję­ciem fore­si­gh­to­wym i tra­dy­cyj­nym pla­no­wa­niem prze­strze­ni,
- przy­kła­dy kon­kret­nych sce­na­riu­szy przy­go­to­wa­nych tą meto­dą: w pol­skich mia­stach i regio­nach, ale też w prze­strze­ni spo­łecz­nej,
- efek­ty podej­ścia fore­si­gh­to­we­go i wyznacz­ni­ki, któ­re pozwa­la­ją nam poznać, że mamy do czy­nie­nia z „wizjo­ner­stwem” a nie zwy­kłym pla­no­wa­niem,
- źró­dła idei, by na UW uczyć fore­si­gh­tu i obsza­ry, w któ­rych dzia­łać będą stu­den­ci po ukoń­cze­niu specjalizacji.

Udostępnij

"Chyba żaden najlepszy ekonometryk, jeżeli spojrzy w swoją prognozę obarczoną najmniejszym błędem statystycznym, nie da sobie ręki uciąć, że tak będzie. Natomiast my staramy się uczyć naszych studentów, by byli otwarci na różne scenariusze rozwoju. Na różne dobrze przedyskutowane scenariusze, ponieważ w tym jest najwyższa wartość. Jako przykład mogę podać nawiązanie do dzisiejszej sytuacji w Polsce. W 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła Białą Księgę nt. Przyszłości Europy, w skrócie nazywa się to Scenariusze Junckera. Jestem przekonany, że wykorzystywano różnego rodzaju metody foresightowe. W tym raporcie pokazane są pewne tendencje: jak się zmienia liczba ludności w Europie, na świecie, jak się starzejemy, jakie kraje w jakim tempie się rozwijają. Co możemy robić wspólnie, czyli taka analiza oprócz szeregów czasowych, również analiza jakościowa polityki europejskiej. W ramach tych pięciu scenariuszy zaprezentowano jeden, który brzmi mniej więcej: co, którzy chcą, robią więcej. Jeżeli przyłożymy to do dzisiejszej sytuacji i w Polsce ktoś mówi, że możemy grać twardymi kartami, ponieważ Unia Europejska w zasadzie jest w szachu, to ja odsyłam do tego opracowania z 2017 roku"

― prof. Wojciech Dziemianowicz, WGiSR UW, Foresight UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry