Podcast

Efekt Sieci #34 – Foresight, czyli wizjonerskie planowanie kilka kroków naprzód

Poglądowa ilustracja reprezentująca nagrywanie podcastu

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tema­tem ósme­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest meto­da fore­si­gh­to­wa. To inno­wa­cyj­ne pro­gno­zo­wa­nie dłu­go­ter­mi­no­wej przy­szło­ści pokła­da nadzie­je w tym, że usys­te­ma­ty­zo­wa­na dys­ku­sja pozwa­la z suk­ce­sem budo­wać sce­na­riu­sze roz­wo­ju. Czym jest fore­si­ght i jakie są jego efek­ty dla pla­no­wa­nia nasze­go oto­cze­nia społecznego? 

Eks­per­tem odcin­ka jest prof. Woj­ciech Dzie­mia­no­wicz z Wydzia­łu Geo­gra­fii i Stu­diów regio­nal­nych UW oraz koor­dy­na­tor mery­to­rycz­ny spe­cja­li­za­cji Fore­si­ght na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję meto­dy fore­si­gh­to­wej,
- zało­że­nia „spo­łecz­ne­go” two­rze­nia przy­szło­ści oraz meto­dy i narzę­dzia, któ­re to umoż­li­wia­ją,
- róż­ni­ce mię­dzy uję­ciem fore­si­gh­to­wym i tra­dy­cyj­nym pla­no­wa­niem prze­strze­ni,
- przy­kła­dy kon­kret­nych sce­na­riu­szy przy­go­to­wa­nych tą meto­dą: w pol­skich mia­stach i regio­nach, ale też w prze­strze­ni spo­łecz­nej,
- efek­ty podej­ścia fore­si­gh­to­we­go i wyznacz­ni­ki, któ­re pozwa­la­ją nam poznać, że mamy do czy­nie­nia z „wizjo­ner­stwem” a nie zwy­kłym pla­no­wa­niem,
- źró­dła idei, by na UW uczyć fore­si­gh­tu i obsza­ry, w któ­rych dzia­łać będą stu­den­ci po ukoń­cze­niu specjalizacji.

„Chy­ba żaden naj­lep­szy eko­no­me­tryk, jeże­li spoj­rzy w swo­ją pro­gno­zę obar­czo­ną naj­mniej­szym błę­dem sta­ty­stycz­nym, nie da sobie ręki uciąć, że tak będzie. Nato­miast my sta­ra­my się uczyć naszych stu­den­tów, by byli otwar­ci na róż­ne sce­na­riu­sze roz­wo­ju. Na róż­ne dobrze prze­dys­ku­to­wa­ne sce­na­riu­sze, ponie­waż w tym jest naj­wyż­sza war­tość. Jako przy­kład mogę podać nawią­za­nie do dzi­siej­szej sytu­acji w Pol­sce. W 2017 roku Komi­sja Euro­pej­ska ogło­si­ła Bia­łą Księ­gę nt. Przy­szło­ści Euro­py, w skró­cie nazy­wa się to Sce­na­riu­sze Junc­ke­ra. Jestem prze­ko­na­ny, że wyko­rzy­sty­wa­no róż­ne­go rodza­ju meto­dy fore­si­gh­to­we. W tym rapor­cie poka­za­ne są pew­ne ten­den­cje: jak się zmie­nia licz­ba lud­no­ści w Euro­pie, na świe­cie, jak się sta­rze­je­my, jakie kra­je w jakim tem­pie się roz­wi­ja­ją. Co może­my robić wspól­nie, czy­li taka ana­li­za oprócz sze­re­gów cza­so­wych, rów­nież ana­li­za jako­ścio­wa poli­ty­ki euro­pej­skiej. W ramach tych pię­ciu sce­na­riu­szy zapre­zen­to­wa­no jeden, któ­ry brzmi mniej wię­cej: co, któ­rzy chcą, robią wię­cej. Jeże­li przy­ło­ży­my to do dzi­siej­szej sytu­acji i w Pol­sce ktoś mówi, że może­my grać twar­dy­mi kar­ta­mi, ponie­waż Unia Euro­pej­ska w zasa­dzie jest w sza­chu, to ja odsy­łam do tego opra­co­wa­nia z 2017 roku”

― prof. Woj­ciech Dzie­mia­no­wicz, WGiSR UW, Fore­si­ght UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry