#36 Co wie o nas państwo i co może z tą wiedzą zrobić?

Tema­tem dzie­sią­te­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są dane. Co wie o nas nasze pań­stwo, jakie dane doty­czą­ce aktyw­no­ści oby­wa­te­li zbie­ra admi­ni­stra­cja publicz­na, a przede wszyst­kim – co z nimi robi i jak radzi sobie z ich prze­twa­rza­niem i przechowywaniem?

Eks­pert­ką odcin­ka jest Wero­ni­ka Prze­cher­ska, ana­li­tycz­ka DELab UW oraz dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW, któ­ra odpo­wia­da o wyni­kach swo­ich badań, a przy oka­zji na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję danych pań­stwo­wych – czy to tyl­ko te dane, któ­re zosta­wia­my w for­mu­la­rzach urzę­do­wych?
- źró­dła, z któ­rych pań­stwo czer­pie infor­ma­cje o swo­ich oby­wa­te­lach,
- spo­so­by wyko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nych danych, pocho­dzą­cych np. z kart lojal­no­ścio­wych, wyszu­ki­wa­rek czy mediów spo­łecz­no­ścio­wych,
- wyzwa­nia, z jaki­mi muszą mie­rzyć się pań­stwa w obli­czu rosną­ce­go wyzwa­nia data­fi­ka­cyj­ne­go i big data,
- bez­pie­czeń­stwo danych gene­ro­wa­nych przez sek­tor służ­by zdro­wia (któ­ra z zało­że­nie ma o nas wszyst­kie moż­li­we dane),
- nie­bez­pie­czeń­stwa czy­ha­ją­ce na nasze dane i spo­so­by, w jakie radzą sobie z tym róż­ne pań­stwa,
- prze­mia­nę mode­lo­we­go oby­wa­te­la, goto­we­go do życia w zda­ta­fi­ko­wa­nym państwie.

Udostępnij

„Gene­ru­je­my codzien­nie bar­dzo duże ilo­ści danych, przy­kła­do­wo korzy­sta­jąc z wyszu­ki­wa­rek i mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Tych danych jest coraz wię­cej, bo wła­ści­wie tą daną może być wszyst­ko. Może być nią obraz, tekst, zakup w sie­ci – może być każ­dy ruch i każ­de klik­nię­cie. Gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie danych jest coraz tań­sze. Tech­no­lo­gia ofe­ru­je nam tak­że moż­li­wo­ści coraz szyb­sze­go ich ana­li­zo­wa­nia. Insty­tu­cje pań­stwo­we i pry­wat­ne, fir­my komer­cyj­ne mogą wycią­gać wnio­ski z tych danych, mogą je gro­ma­dzić, ana­li­zo­wać i tę wie­dzę w sek­to­rze publicz­nym wyko­rzy­sty­wać do tego, by na co dzień żyło się nam łatwiej i by usłu­gi publicz­ne, któ­re ofe­ru­je nasze pań­stwo były lepiej dopa­so­wa­ne do naszych potrzeb (…) Żyje­my w cza­sie, gdy zmie­nia­ją się funk­cje pań­stwa i zmie­nia się samo pań­stwo. Pań­stwa prze­cho­dzą trans­for­ma­cje, a ten kie­ru­nek trans­for­ma­cji – przej­ście od pań­stwa ana­lo­go­we­go, sku­pio­ne­go na wewnętrz­nych pro­ce­sach, do pań­stwa cyfro­we­go. Jeże­li pań­stwa nie będą wyko­rzy­sty­wa­ły tego cyfro­we­go poten­cja­łu tech­no­lo­gii, to po pierw­sze będą musia­ły liczyć się ze stra­ta­mi finan­so­wy­mi, po dru­gie, nie będą potra­fi­ły dopa­so­wać się do wymo­gów oby­wa­te­li, przy­sto­so­wa­nych bądź też korzy­sta­ją­cych na co dzień z tych cyfro­wych narzę­dzi i chcą­cych z nich korzystać”. 

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, WS UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top