#39 Walka Don Kichota z cyfrowymi gigantami

Tema­tem trzy­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest ochro­na praw użyt­kow­ni­ków przed zaku­sa­mi cyfro­wych gigan­tów. Czy w tej wal­ce jeste­śmy zupeł­nie bez­rad­ni i czy docho­dze­nie swo­ich praw wobec Big Tech ma w ogó­le sens.

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr Iga Mało­bęc­ka-Szwast (WPiA UW), któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- szan­se użyt­kow­ni­ków na sku­tecz­ne prze­ciw­sta­wie­nia się dzia­ła­niom cyfro­wych gigan­tów oraz narzę­dzia, któ­re umoż­li­wia­ją takie dzia­ła­nie,
- spo­so­by, w jakie plat­for­my „wyzy­sku­ją” swo­ich klientów/konsumentów – z dru­giej stro­ny – spo­so­by, w jakie może­my się przed nimi bro­nić,
- insty­tu­cje chro­nią­ce pra­wa i dane kon­su­men­tów w sie­ci, np. gdy mamy oba­wy co do bez­pie­czeń­stwa trans­ak­cji czy ope­ro­wa­nia naszy­mi dany­mi na por­ta­lach cyfro­wych,
- regu­la­mi­ny pisa­ne „drob­nym dru­kiem” – co może­my zro­bić, gdy mamy wąt­pli­wo­ści co do zapi­sów,
- ścież­kę docho­dze­nia swo­ich praw wobec cyfro­wych gigan­tów,
- spo­so­by, w jakie Big Tech chro­ni się przed ewen­tu­al­ny­mi zarzu­ta­mi użyt­kow­ni­ków o naru­sze­nie praw.

Udostępnij

„Istot­ne są dwie rze­czy. Po pierw­sze, w ramach plat­form może­my wyróż­nić dane, któ­re my sami prze­ka­zu­je­my i świa­do­mie np. umiesz­cza­my na Face­bo­oku jakieś infor­ma­cje na nasz temat, czy korzy­sta­my z tego narzę­dzia w okre­ślo­ny spo­sób, laj­ku­jąc, czy czy­ta­jąc jakieś infor­ma­cje, new­sy, czy cokol­wiek inne­go. Więc są takie dane, któ­re my sami two­rzy­my na tej plat­for­mie. Ale są też dane, któ­re Face­bo­ok będzie zbie­rał, ale z naszej aktyw­no­ści na innych stro­nach inter­ne­to­wych i na przy­kład będzie je łączył z inny­mi dany­mi, np. z What­sAp­p’a, Insta­gra­ma. Pamię­taj­my, że Face­bo­ok jest rów­nież ich wła­ści­cie­lem. Tutaj poja­wia się pro­blem. Mamy dane, co do któ­rych jeste­śmy świa­do­mi, że Face­bo­ok jest zbie­ra, bo prze­cież sami je umie­ści­li­śmy, ale są też takie dane, co do któ­rych nie mamy świa­do­mo­ści, że Face­bo­ok je zbie­ra, a przez to tak­że godząc się na warun­ki korzy­sta­nia z Face­bo­oka też godzi­my się na to, żeby Face­bo­ok zain­sta­lo­wał nam „cia­stecz­ko», któ­re podró­żu­je z nami po róż­nych stro­nach, na któ­rych znaj­du­je się inter­fejs Face­bo­oka. Jeśli na stro­nie znaj­du­je się taki inter­fejs, to Face­bo­ok auto­ma­tycz­nie zbie­ra o nas takie dane z innych stron. Co nie jest takie oczy­wi­ste. Jeże­li wcho­dzi­my na inną stro­nę, to ocze­ki­wa­li­by­śmy, że nikt nas nie śle­dzi. Tutaj oczy­wi­ście nie mamy świa­do­mo­ści, że w taki spo­sób zbie­ra­ne są nasze dane, a dru­ga rzecz – nie mamy też świa­do­mo­ści jak są wyko­rzy­sty­wa­ne. Do cze­go są wyko­rzy­sty­wa­ne? Przede wszyst­kim do reklam, głów­ne­go źró­dła docho­du portali (…)”

― dr Iga Mało­bęc­ka-Szwast (WPiA UW)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top