#39 Walka Don Kichota z cyfrowymi gigantami

Tema­tem trzy­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest ochro­na praw użyt­kow­ni­ków przed zaku­sa­mi cyfro­wych gigan­tów. Czy w tej wal­ce jeste­śmy zupeł­nie bez­rad­ni i czy docho­dze­nie swo­ich praw wobec Big Tech ma w ogó­le sens.

Eks­pert­ką odcin­ka jest dr Iga Mało­bęc­ka-Szwast (WPiA UW), któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- szan­se użyt­kow­ni­ków na sku­tecz­ne prze­ciw­sta­wie­nia się dzia­ła­niom cyfro­wych gigan­tów oraz narzę­dzia, któ­re umoż­li­wia­ją takie dzia­ła­nie,
- spo­so­by, w jakie plat­for­my „wyzy­sku­ją” swo­ich klientów/konsumentów – z dru­giej stro­ny – spo­so­by, w jakie może­my się przed nimi bro­nić,
- insty­tu­cje chro­nią­ce pra­wa i dane kon­su­men­tów w sie­ci, np. gdy mamy oba­wy co do bez­pie­czeń­stwa trans­ak­cji czy ope­ro­wa­nia naszy­mi dany­mi na por­ta­lach cyfro­wych,
- regu­la­mi­ny pisa­ne „drob­nym dru­kiem” – co może­my zro­bić, gdy mamy wąt­pli­wo­ści co do zapi­sów,
- ścież­kę docho­dze­nia swo­ich praw wobec cyfro­wych gigan­tów,
- spo­so­by, w jakie Big Tech chro­ni się przed ewen­tu­al­ny­mi zarzu­ta­mi użyt­kow­ni­ków o naru­sze­nie praw.

Udostępnij

"Istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, w ramach platform możemy wyróżnić dane, które my sami przekazujemy i świadomie np. umieszczamy na Facebooku jakieś informacje na nasz temat, czy korzystamy z tego narzędzia w określony sposób, lajkując, czy czytając jakieś informacje, newsy, czy cokolwiek innego. Więc są takie dane, które my sami tworzymy na tej platformie. Ale są też dane, które Facebook będzie zbierał, ale z naszej aktywności na innych stronach internetowych i na przykład będzie je łączył z innymi danymi, np. z WhatsApp'a, Instagrama. Pamiętajmy, że Facebook jest również ich właścicielem. Tutaj pojawia się problem. Mamy dane, co do których jesteśmy świadomi, że Facebook jest zbiera, bo przecież sami je umieściliśmy, ale są też takie dane, co do których nie mamy świadomości, że Facebook je zbiera, a przez to także godząc się na warunki korzystania z Facebooka też godzimy się na to, żeby Facebook zainstalował nam "ciasteczko', które podróżuje z nami po różnych stronach, na których znajduje się interfejs Facebooka. Jeśli na stronie znajduje się taki interfejs, to Facebook automatycznie zbiera o nas takie dane z innych stron. Co nie jest takie oczywiste. Jeżeli wchodzimy na inną stronę, to oczekiwalibyśmy, że nikt nas nie śledzi. Tutaj oczywiście nie mamy świadomości, że w taki sposób zbierane są nasze dane, a druga rzecz - nie mamy też świadomości jak są wykorzystywane. Do czego są wykorzystywane? Przede wszystkim do reklam, głównego źródła dochodu portali (...)"

― dr Iga Małobęcka-Szwast (WPiA UW)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry