#4 Miłość w erze cyfrowej

Czwar­ty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu rela­cji mię­dzy­ludz­kich, zmie­nia­ją­cych się pod wpły­wem tech­no­lo­gii cyfrowych. 

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Rena­ta Włoch. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– wpływ tech­no­lo­gii cyfro­wych na sfe­rę uczuć,
– współ­cze­sne ocze­ki­wa­nia wobec part­ne­ra i moż­li­wość zastą­pie­nia czło­wie­ka przez robota,
– zna­cze­nie „doli­ny niesamowitości”,
– zagro­że­nie, jakie stwa­rza zbyt­nie podo­bień­stwo robo­tów do człowieka,
– przy­szłość sfe­ry seksualnej.

Udostępnij

Zmie­nia­ją się ryn­ki matry­mo­nial­ne – spo­ra część mał­żeństw jest zadzierz­ga­na w sie­ci, w tym momen­cie zaczy­na być to nor­mal­ną prak­ty­ką spo­łecz­ną. Gdy swat­ką jest plat­for­ma, zacho­dzi pro­ces cha­rak­te­ry­stycz­ny dla gospo­dar­ki cyfro­wej […] Sztucz­na inte­li­gen­cja nie jest taką, jaką wyobra­ża­my sobie w sci-fi, ale jest jed­ną z moż­li­wo­ści, któ­ra speł­ni ocze­ki­wa­nia wie­lu osób. Wachlarz ludz­kich zacho­wań w kon­tek­ście kon­stru­owa­nia rela­cji jest sze­ro­ki i moc­no defi­nio­wa­ny kul­tu­ro­wo. W przy­szło­ści pale­ta zacho­wań sek­su­al­nych roz­sze­rzy się o związ­ki z AI, huma­no­idal­ny­mi robo­ta­mi. Będą jed­ną z moż­li­wo­ści, w któ­rym reali­zu­je­my i kon­stru­uje­my relacje.

― prof. Rena­ta Włoch, Dyrek­tor Nauko­wy DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top