#41 Akademia w trybie zdalnym

Tema­tem pięt­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest nauka zdal­na oraz bada­nia doty­czą­ce zdal­nej edu­ka­cji w cza­sie pan­de­mii. Od wio­sny zro­bi­li­śmy krok milo­wy w naucza­niu zdal­nym – zgod­nie z dany­mi Nie­za­leż­ne­go Zrze­sze­nia Stu­den­tów jesz­cze przed waka­cja­mi aż 70% stu­den­tów uczest­ni­czy­ło w zaję­ciach zdal­nych, pro­wa­dzo­nych w for­mie kore­spon­den­cyj­nej, czy­li za pomo­cą maili z pro­wa­dzą­cy­mi. Jak wyglą­da to dziś i co mówią wyni­ki badań?

Wie­dzą eks­perc­ką i wnio­ska­mi z rapor­tu „Naucza­nie zdal­ne. Oswo­je­nie (nie)znanego” dzie­li się dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- wnio­ski z pod­da­nych ana­li­zie badań,
- „stan” edu­ka­cji zdal­nej po nie­mal roku przej­ścia z nowy tryb,
- naj­bar­dziej efek­tyw­ne for­my naucza­nia zdal­ne­go oraz czyn­ni­ki, któ­re warun­ku­ją jego suk­ces,
- naj­więk­sze zale­ty naucza­nia zdal­ne­go,
- wyzwa­nia, któ­re two­rzy edu­ka­cja zdal­na,
- spo­sób, w jaki nowa for­ma naucza­nia radzi sobie z nie­rów­no­ścia­mi,
- kwe­stię per­so­na­li­za­cji w naucza­niu i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych kur­sów, dopa­so­wa­nych do potrzeb uczest­ni­ków oraz szan­se i zagro­że­nia, jakie model two­rzy dla współ­cze­snej akademii.

Udostępnij

„Coraz waż­niej­szą rolę w zdal­nym naucza­niu odgry­wa też jak zapla­no­wa­ne, jak pomy­śla­ne są inte­rak­cje. Zarów­no, jeśli cho­dzi o spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się syn­chro­nicz­nie, jak i jeże­li cho­dzi o mate­ria­ły do pra­cy asyn­chro­nicz­nej, czy­li jakiś feed­back, któ­re­go pro­wa­dzą­cy udzie­la­ją stu­den­tom, jakie­goś rodza­ju pró­ba wpro­wa­dza­nia ele­men­tów inte­rak­cji (…) Dosyć jed­no­znacz­nie wyni­ka to z badań, któ­re zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne, że zarów­no pro­wa­dzą­cy, jak i stu­den­ci odczu­wa­ją naucza­nie zdal­ne jako bar­dziej cza­so­chłon­ne, pra­co­chłon­ne. Wyda­je mi się, że kwe­stia pra­co­chłon­no­ści i cza­so­chłon­no­ści zdal­ne­go naucza­nia wią­że się też z tą koniecz­no­ścią przy­go­to­wy­wa­nia zajęć w tym for­ma­cie po raz pierwszy.

― dr Joan­na Mazur, DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top