#41 Akademia w trybie zdalnym

Tema­tem pięt­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest nauka zdal­na oraz bada­nia doty­czą­ce zdal­nej edu­ka­cji w cza­sie pan­de­mii. Od wio­sny zro­bi­li­śmy krok milo­wy w naucza­niu zdal­nym – zgod­nie z dany­mi Nie­za­leż­ne­go Zrze­sze­nia Stu­den­tów jesz­cze przed waka­cja­mi aż 70% stu­den­tów uczest­ni­czy­ło w zaję­ciach zdal­nych, pro­wa­dzo­nych w for­mie kore­spon­den­cyj­nej, czy­li za pomo­cą maili z pro­wa­dzą­cy­mi. Jak wyglą­da to dziś i co mówią wyni­ki badań?

Wie­dzą eks­perc­ką i wnio­ska­mi z rapor­tu „Naucza­nie zdal­ne. Oswo­je­nie (nie)znanego” dzie­li się dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- wnio­ski z pod­da­nych ana­li­zie badań,
- „stan” edu­ka­cji zdal­nej po nie­mal roku przej­ścia z nowy tryb,
- naj­bar­dziej efek­tyw­ne for­my naucza­nia zdal­ne­go oraz czyn­ni­ki, któ­re warun­ku­ją jego suk­ces,
- naj­więk­sze zale­ty naucza­nia zdal­ne­go,
- wyzwa­nia, któ­re two­rzy edu­ka­cja zdal­na,
- spo­sób, w jaki nowa for­ma naucza­nia radzi sobie z nie­rów­no­ścia­mi,
- kwe­stię per­so­na­li­za­cji w naucza­niu i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych kur­sów, dopa­so­wa­nych do potrzeb uczest­ni­ków oraz szan­se i zagro­że­nia, jakie model two­rzy dla współ­cze­snej akademii.

Udostępnij

"Coraz ważniejszą rolę w zdalnym nauczaniu odgrywa też jak zaplanowane, jak pomyślane są interakcje. Zarówno, jeśli chodzi o spotkania, które odbywają się synchronicznie, jak i jeżeli chodzi o materiały do pracy asynchronicznej, czyli jakiś feedback, którego prowadzący udzielają studentom, jakiegoś rodzaju próba wprowadzania elementów interakcji (...) Dosyć jednoznacznie wynika to z badań, które zostały przeprowadzone, że zarówno prowadzący, jak i studenci odczuwają nauczanie zdalne jako bardziej czasochłonne, pracochłonne. Wydaje mi się, że kwestia pracochłonności i czasochłonności zdalnego nauczania wiąże się też z tą koniecznością przygotowywania zajęć w tym formacie po raz pierwszy.

― dr Joanna Mazur, DELab UW, WPiA UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry