#42 Minimalizm w sieci, czyli jak nie kupować i nie mieć

Tema­tem szes­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest mini­ma­lizm oraz tren­dy kon­su­menc­kie, któ­re zwe­ry­fi­ko­wa­ła, innym razem wzmoc­ni­ła, pan­de­mia. W cza­sie lock­dow­nu i spo­łecz­nej izo­la­cji nastą­pił spa­dek zaku­pów towa­rów luk­su­so­wych 22 proc. Prze­kła­da się to na miliar­dy euro oszczęd­no­ści. Czy ozna­cza to sym­bo­licz­ny koniec kon­sump­cjo­ni­zmu? Czy koko­niar­stwo i neo­no­ma­dyzm sta­ną się wio­dą­cy­mi tren­da­mi w nad­cho­dzą­cym czasie?

Wie­dzą eks­perc­ką i wnio­ska­mi z bada­nia mini­ma­li­stek dzie­li się Wero­ni­ka Prze­cher­ska, ana­li­tycz­ka DELab UW i dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- szan­se, że nowe tech­no­lo­gie sta­ną się kata­li­za­to­rem postaw mini­ma­li­stycz­nych,
- prze­ło­że­nie spad­ków obro­tów han­dlo­wych na posta­wę kon­sump­cjo­ni­zmu,
- spo­so­by uży­wa­nia inter­ne­tu przez mini­ma­list­ki i czy nie bar­dziej uczci­wie było­by porzu­cić aktyw­ność w sie­ci, prze­cho­dzą w peł­ni w offli­ne,
- koko­niar­stwo i neo­no­ma­dyzm – czym są i dla­cze­go ich popu­lar­ność rośnie wła­śnie teraz?
- poten­cjał inter­ne­tu, by zmie­niać ludzi na lep­sze,
- naj­cen­niej­sze war­to­ści w dobie pan­de­mii w obli­czu zakwe­stio­no­wa­nia konsumpcjonizmu.

Udostępnij

„Będzie­my roz­ma­wiać o dobro­wol­nej, a nie wymu­szo­nej, na przy­kład trud­ną sytu­acją eko­no­micz­ną, stra­te­gii życia. Nie­któ­rzy bada­cze łączą te dwa wąt­ki i twier­dzą, że mini­ma­lizm jest odpo­wie­dzią na tę pokry­zy­so­wą rze­czy­wi­stość po 2008 roku. Tych przy­czyn mini­ma­li­zmu jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Wska­za­ła­bym na czte­ry naj­waż­niej­sze. Przede wszyst­kim jest to wzrost świa­do­mo­ści kon­su­menc­kiej. Czy­li my, jako kon­su­men­ci coraz wię­cej wie­my o spo­so­bach pro­duk­cji, coraz bar­dziej zda­je­my sobie spra­wę w jakich warun­kach i jakim kosz­tem wytwa­rza się na przy­kład ubra­nia, któ­re nosi­my na co dzień. Dru­ga kwe­stia to wzrost świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej. Czy­li zda­je­my sobie spra­wę, w jaki spo­sób ta nad­mier­na kon­sump­cja wpły­wa na śro­do­wi­sko i że kon­su­mu­jąc bez opa­mię­ta­nia po pro­stu zabi­ja­my pla­ne­tę. Roz­gryź­li­śmy też mecha­ni­zmy dzia­ła­nia rekla­my, czy­li jeste­śmy bar­dziej świa­do­mi, że świat kre­owa­ny przez rekla­my ma nie­wie­le wspól­ne­go z naszą rze­czy­wi­sto­ścią i że kupu­jąc kolej­ny przed­miot nie zmie­ni­my naszej codzien­no­ści i to, co widzi­my w rekla­mie ma nie­wie­le wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Jed­no­cze­śnie zmie­nia­ją się nasze cele, wskaź­ni­ki dobro­by­tu, jak nazwa­li­by to socjo­lo­go­wie. Naj­waż­niej­sze są spo­kój, czy­ste powie­trze, czas wol­ny, kon­dy­cja psy­chicz­na i fizycz­na, a nie przed­mio­ty mate­rial­ne (…) Dostęp­ność tech­no­lo­gii może sprzy­jać kom­pul­syw­nym, nie­prze­my­śla­nym zaku­pom. Inter­net w isto­cie jest wiel­kim rekla­mo­wym bil­l­bo­ar­dem, poprzez któ­ry ktoś sta­le zachę­ca nas, żeby­śmy kupi­li, wypró­bo­wa­li coś. Jed­nak sieć, smart­fon są tyl­ko narzę­dzia­mi i przez każ­de­go z nas wyko­rzy­sty­wa­ne są w inny spo­sób. W bada­niu, któ­re prze­pro­wa­dza­łam jesz­cze przed pan­de­mią, chcia­łam poka­zać, jak tech­no­lo­gia sprzy­ja tym oso­bom, któ­re chcą się ogra­ni­czać, chcą kupo­wać mniej, posia­dać mniej. Moż­na wska­zać kil­ka czyn­ni­ków, któ­re są z tech­no­lo­gia­mi związane (…)

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, WS UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top