#42 Minimalizm w sieci, czyli jak nie kupować i nie mieć

Tema­tem szes­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest mini­ma­lizm oraz tren­dy kon­su­menc­kie, któ­re zwe­ry­fi­ko­wa­ła, innym razem wzmoc­ni­ła, pan­de­mia. W cza­sie lock­dow­nu i spo­łecz­nej izo­la­cji nastą­pił spa­dek zaku­pów towa­rów luk­su­so­wych 22 proc. Prze­kła­da się to na miliar­dy euro oszczęd­no­ści. Czy ozna­cza to sym­bo­licz­ny koniec kon­sump­cjo­ni­zmu? Czy koko­niar­stwo i neo­no­ma­dyzm sta­ną się wio­dą­cy­mi tren­da­mi w nad­cho­dzą­cym czasie?

Wie­dzą eks­perc­ką i wnio­ska­mi z bada­nia mini­ma­li­stek dzie­li się Wero­ni­ka Prze­cher­ska, ana­li­tycz­ka DELab UW i dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- szan­se, że nowe tech­no­lo­gie sta­ną się kata­li­za­to­rem postaw mini­ma­li­stycz­nych,
- prze­ło­że­nie spad­ków obro­tów han­dlo­wych na posta­wę kon­sump­cjo­ni­zmu,
- spo­so­by uży­wa­nia inter­ne­tu przez mini­ma­list­ki i czy nie bar­dziej uczci­wie było­by porzu­cić aktyw­ność w sie­ci, prze­cho­dzą w peł­ni w offli­ne,
- koko­niar­stwo i neo­no­ma­dyzm – czym są i dla­cze­go ich popu­lar­ność rośnie wła­śnie teraz?
- poten­cjał inter­ne­tu, by zmie­niać ludzi na lep­sze,
- naj­cen­niej­sze war­to­ści w dobie pan­de­mii w obli­czu zakwe­stio­no­wa­nia konsumpcjonizmu.

Udostępnij

"Będziemy rozmawiać o dobrowolnej, a nie wymuszonej, na przykład trudną sytuacją ekonomiczną, strategii życia. Niektórzy badacze łączą te dwa wątki i twierdzą, że minimalizm jest odpowiedzią na tę pokryzysową rzeczywistość po 2008 roku. Tych przyczyn minimalizmu jest zdecydowanie więcej. Wskazałabym na cztery najważniejsze. Przede wszystkim jest to wzrost świadomości konsumenckiej. Czyli my, jako konsumenci coraz więcej wiemy o sposobach produkcji, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę w jakich warunkach i jakim kosztem wytwarza się na przykład ubrania, które nosimy na co dzień. Druga kwestia to wzrost świadomości ekologicznej. Czyli zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób ta nadmierna konsumpcja wpływa na środowisko i że konsumując bez opamiętania po prostu zabijamy planetę. Rozgryźliśmy też mechanizmy działania reklamy, czyli jesteśmy bardziej świadomi, że świat kreowany przez reklamy ma niewiele wspólnego z naszą rzeczywistością i że kupując kolejny przedmiot nie zmienimy naszej codzienności i to, co widzimy w reklamie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jednocześnie zmieniają się nasze cele, wskaźniki dobrobytu, jak nazwaliby to socjologowie. Najważniejsze są spokój, czyste powietrze, czas wolny, kondycja psychiczna i fizyczna, a nie przedmioty materialne (...) Dostępność technologii może sprzyjać kompulsywnym, nieprzemyślanym zakupom. Internet w istocie jest wielkim reklamowym billboardem, poprzez który ktoś stale zachęca nas, żebyśmy kupili, wypróbowali coś. Jednak sieć, smartfon są tylko narzędziami i przez każdego z nas wykorzystywane są w inny sposób. W badaniu, które przeprowadzałam jeszcze przed pandemią, chciałam pokazać, jak technologia sprzyja tym osobom, które chcą się ograniczać, chcą kupować mniej, posiadać mniej. Można wskazać kilka czynników, które są z technologiami związane (...)

― Weronika Przecherska, DELab UW, WS UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry