#44 Kwantowa rewolucja – co umożliwiają nam komputery kwantowe?

Tema­tem osiem­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest tech­no­lo­gia kwan­to­wa. Nie­daw­no IBM zapre­zen­to­wał pierw­szy komer­cyj­ny model kom­pu­te­ra kwan­to­we­go. Czym są kom­pu­te­ry kwan­to­we i na czym pole­ga ich wyż­szość nad dotych­czas zna­ny­mi technologiami?

Wie­dzą eks­perc­ką w tym zakre­sie dzie­li się Paweł Gora (MIMUW), pre­zes Fun­da­cji Quan­tum AI, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- róż­ni­ce mię­dzy kla­sycz­ny­mi kom­pu­te­ra­mi, a urzą­dze­nia­mi bazu­ją­cy­mi na tech­no­lo­gii kwan­to­wej,
- prze­wa­gi infor­ma­ty­ki kwan­to­wej nad kla­sycz­ną infor­ma­ty­ką oraz czyn­no­ści, któ­re umoż­li­wia­ją kom­pu­te­ry kwan­to­we,
- powo­dy, dla któ­rych tech­no­lo­gia kwan­to­wa i maszy­ny bazu­ją­ce na jej moż­li­wo­ściach świę­cą trium­fy dopie­ro teraz,
- ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii kwan­to­wych,
- per­spek­ty­wy roz­wo­ju i popu­la­ry­za­cji kom­pu­te­rów kwantowych.

Udostępnij

[…] spo­dzie­wa­my się, że przy pomo­cy kom­pu­te­rów kwan­to­wych będzie­my w sta­nie łamać pew­ne szy­fry, pew­ne algo­ryt­my kryp­to­gra­ficz­ne, sto­so­wa­ne obec­nie, co może sta­no­wić też pewien pro­blem. Poten­cjal­nie na takich kom­pu­te­rach da się też szyb­ciej roz­wią­zy­wać pew­ne skom­pli­ko­wa­ne, zło­żo­ne pro­ble­my opty­ma­li­za­cyj­ne – w sztucz­nej inte­li­gen­cji, ucze­niu maszy­no­wym, w finan­sach, gdzie wie­le rze­czy chce­my opty­ma­li­zo­wać, czy opty­ma­li­za­cja logi­sty­ki – jaki­mi tra­sa­mi nasza flo­ta mia­ła­by jechać. Przy tego typu pro­ble­mach kom­pu­te­ry kwan­to­we mogą mieć zasto­so­wa­nie, poten­cjal­nie znaj­do­wać lep­sze roz­wią­za­nia i szyb­ciej. Rów­nież sty­mu­lo­wa­nie pew­nych pro­ce­sów che­micz­nych, z uwa­gi na to, że lepiej te kom­pu­te­ry nada­ją się do symu­lo­wa­nia pro­ce­sów kwan­to­wych, zacho­dzą­cych w nie­du­żej skali. 
― Paweł Gora, MIMUW, Fun­da­cja Quan­tum AI

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top