#44 Kwantowa rewolucja – co umożliwiają nam komputery kwantowe?

Tema­tem osiem­na­ste­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest tech­no­lo­gia kwan­to­wa. Nie­daw­no IBM zapre­zen­to­wał pierw­szy komer­cyj­ny model kom­pu­te­ra kwan­to­we­go. Czym są kom­pu­te­ry kwan­to­we i na czym pole­ga ich wyż­szość nad dotych­czas zna­ny­mi technologiami?

Wie­dzą eks­perc­ką w tym zakre­sie dzie­li się Paweł Gora (MIMUW), pre­zes Fun­da­cji Quan­tum AI, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- róż­ni­ce mię­dzy kla­sycz­ny­mi kom­pu­te­ra­mi, a urzą­dze­nia­mi bazu­ją­cy­mi na tech­no­lo­gii kwan­to­wej,
- prze­wa­gi infor­ma­ty­ki kwan­to­wej nad kla­sycz­ną infor­ma­ty­ką oraz czyn­no­ści, któ­re umoż­li­wia­ją kom­pu­te­ry kwan­to­we,
- powo­dy, dla któ­rych tech­no­lo­gia kwan­to­wa i maszy­ny bazu­ją­ce na jej moż­li­wo­ściach świę­cą trium­fy dopie­ro teraz,
- ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii kwan­to­wych,
- per­spek­ty­wy roz­wo­ju i popu­la­ry­za­cji kom­pu­te­rów kwantowych.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Zakła­da­jąc, że w pew­nym momen­cie będzie to dzia­łać bar­dzo dobrze, poten­cjal­nie fak­tycz­nie pew­ne pro­ble­my da się roz­wią­zy­wać szyb­ciej. Na przy­kład spo­dzie­wa­my się, że przy pomo­cy kom­pu­te­rów kwan­to­wych będzie­my w sta­nie łamać pew­ne szy­fry, pew­ne algo­ryt­my kryp­to­gra­ficz­ne, sto­so­wa­ne obec­nie, co może sta­no­wić też pewien pro­blem. Poten­cjal­nie na takich kom­pu­te­rach da się też szyb­ciej roz­wią­zy­wać pew­ne skom­pli­ko­wa­ne, zło­żo­ne pro­ble­my opty­ma­li­za­cyj­ne – w sztucz­nej inte­li­gen­cji, ucze­niu maszy­no­wym, w finan­sach, gdzie wie­le rze­czy chce­my opty­ma­li­zo­wać, czy opty­ma­li­za­cja logi­sty­ki – jaki­mi tra­sa­mi nasza flo­ta mia­ła­by jechać. Przy tego typu pro­ble­mach kom­pu­te­ry kwan­to­we mogą mieć zasto­so­wa­nie, poten­cjal­nie znaj­do­wać lep­sze roz­wią­za­nia i szyb­ciej. Rów­nież sty­mu­lo­wa­nie pew­nych pro­ce­sów che­micz­nych, z uwa­gi na to, że lepiej te kom­pu­te­ry nada­ją się do symu­lo­wa­nia pro­ce­sów kwan­to­wych, zacho­dzą­cych w nie­du­żej ska­li. W związ­ku z tym spo­dzie­wa­my się, że mogą mieć zasto­so­wa­nie do pro­duk­cji nowych mate­ria­łów, leków. Nawet teraz, w cza­sie pan­de­mii były pomy­sły, żeby pró­bo­wać sto­so­wać kom­pu­te­ry kwan­to­we do prac zwią­za­nych z two­rze­nie szcze­pion­ki czy leków prze­ciw­ko COVID-19. Poten­cjal­nie szyb­kość dzia­ła­nia, moż­li­wość repre­zen­to­wa­nia więk­szej ilo­ści infor­ma­cji i to, o czym mówi­łem – praw­dzi­wa loso­wość. Nie pseu­do­lo­so­wość, któ­ra wystę­pu­je w kom­pu­te­rach kla­sycz­nych, tyl­ko real­na, rze­czy­wi­sta loso­wość (…) Te kom­pu­te­ry, któ­re mamy w tej chwi­li, mają rap­tem kil­ka­dzie­siąt kubi­tów, więc to nie są jesz­cze bar­dzo duże maszy­ny, jeśli cho­dzi o moc obli­cze­nio­wą. Jeśli cho­dzi o roz­miar fizycz­ny, to jest to skom­pli­ko­wa­na spra­wa. Ukła­dy kwan­to­we trze­ba trzy­mać w izo­la­cji od oto­cze­nia, aby nie docho­dzi­ło do tzw. dekoherencji”

― Paweł Gora, MIMUW, Fun­da­cja Quan­tum AI

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. inż. Marcinem Zaródem (WS UW) o grach komputerowych.
Z prof. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o odzyskiwaniu metali szlachetnych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Z dr Mają Graniszewską (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW) o zielnikach.
Przewiń do góry