#5 Cyfrowe wyzwania sektora publicznego

Pią­ty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce for­mal­nych aspek­tów przej­ścia pol­skiej admi­ni­stra­cji na tryb pra­cy zdal­nej oraz porów­na­niu digi­ta­li­za­cji w pol­skie­go par­la­men­tu, w porów­na­niu z Par­la­men­tem Europejskim.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– wyzwa­nia i ogra­ni­cze­nia cyfry­za­cji pol­skiej administracji,
– moż­li­wość zdal­ne­go pro­wa­dze­nia obrad przez pol­ski Sejm,
– prak­tycz­na stro­na „zdal­ne­go” gło­so­wa­nia posłów w parlamencie,
– oce­na sta­nu cyfry­za­cji pol­skiej administracji.

Udostępnij

Nie ma w zasa­dzie zbyt wie­lu prze­ciw­wska­zań, by sek­tor publicz­ny pra­co­wał zdal­nie. Pro­ble­mem, z któ­rym mie­rzy się admi­ni­stra­cja publicz­na nie jest to, na co pozwa­la pra­wo, a raczej to, na co pozwa­la­ją narzę­dzia. Żeby pra­co­wać zdal­nie potrze­bu­je­my przede wszyst­kim chmu­ry, zdal­ne­go dostę­pu do sys­te­mów, do któ­rych mamy dostęp w pra­cy. Pyta­nie na ile nasza admi­ni­stra­cja publicz­na wyku­pi­ła takie zdal­ne dostę­py. (…) Dużym pro­ble­mem jest uży­cie chmu­ry w pra­cy admi­ni­stra­cji publicz­nej. Po pierw­sze ze wzglę­du na oba­wę, co do moż­li­wo­ści wła­ma­nia do sys­te­mów, do dru­gie – wciąż to zaawan­so­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne nie jest tak duże, jak w sek­to­rze pry­wat­nym. Więk­szość admi­ni­stra­cji publicz­nej pra­cu­je wciąż na sta­cjo­nar­nych komputerach.

― dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, ana­li­tycz­ka praw­na DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry