#7 Hakerzy i koronawirus

Siód­my odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce dzia­łal­no­ści kolek­ty­wu haker­skie­go oraz sie­cio­wym aspek­tom pandemii. 

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr inż. Mar­cin Zaród. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– porów­na­nie pręd­ko­ści roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii w „realu” i w „sie­ci”,
– powo­dy, dla któ­rych skut­ki pan­de­mii zaczę­ły być odczu­wal­ne dla osób korzy­sta­ją­cych z sie­ci jesz­cze zanim wirus dotarł do poszcze­gól­nych krajów,
– reak­cja hake­rów na pan­de­mię – dzia­ła­nie w szczyt­nym celu czy spoj­rze­nie przez pry­zmat wła­snych korzyści,
– wize­ru­nek pol­skich hake­rów i jego star­cie ze ste­reo­ty­pem infor­ma­ty­ka w blu­zie i kominiarce.

Udostępnij

To co jest zaska­ku­ją­ce, gdy zaczy­na się pra­co­wać z ludź­mi zaj­mu­ją­cych się tech­ni­ką kom­pu­te­ro­wą, nie tyl­ko z hake­ra­mi, nie tyl­ko z dzie­dzi­ny bez­pie­czeń­stwa kom­pu­te­ro­we­go, to z jed­nej stro­ny są to czę­sto oso­by lubią­ce samo­dziel­ne dłu­ba­nie i sie­dze­nie przed kom­pu­te­rem, jed­no­cze­śnie w związ­ku z tym, że duża część ich pra­cy pole­ga na sie­dze­niu i dłu­ba­niu, nie mają gdzie zre­ali­zo­wać potrze­by spo­łecz­ne (…) Spe­cy­ficz­ne dla hake­rów jest współ­dzie­lo­ne z naukow­ca­mi prze­ko­na­nie, że wie­dza powin­na być ogól­no­do­stęp­na i każ­da oso­ba, któ­ra chce, powin­na mieć do tej wie­dzy dostęp. Z jed­nej stro­ny jest ta indy­wi­du­al­ność, pry­wat­ność, z dru­giej stro­ny jest to osa­dzo­ne w eto­sie nauko­wym prze­ko­na­nie, że wie­dza powin­na być dostęp­na dla wszystkich.

― dr Mar­cin Zaród, Wydział Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­tet Warszawski

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top