#8 W poszukiwaniu duchowości online

Ósmy odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu ducho­wo­ści w sfe­rze onli­ne. W wyni­ku obostrzeń zwią­za­nych z pan­de­mią aktyw­ność onli­ne wspól­not ducho­wych sta­ła się jesz­cze lepiej widoczna.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Mar­ta Koło­dziej­ska. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
– wpływ pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa na zmia­nę for­my kon­tak­tu wier­nych z kapła­na­mi i wspól­no­ta­mi religijnymi,
– prze­nie­sie­nie dzia­ła­nia Kościo­ła do sfe­ry online,
– toż­sa­mość użyt­kow­ni­ków por­ta­li reli­gij­nych i moty­wa­cje sto­ją­ce za ich sie­cio­wą aktywnością,
– spo­wiedź onli­ne – koniecz­ność czy mrzonka?

Udostępnij

To co jest nowo­ścią i co może zawa­żyć na tym, na ile będzie to trend chwi­lo­wy, a na ile coś, co będzie nam towa­rzy­szy­ło na sta­łe, to coś, co moż­na robo­czo nazwać dowar­to­ścio­wa­niem inter­ne­tu. Nawet bio­rąc pod uwa­gę to, że Kościół Kato­lic­ki i inne Kościo­ły doce­nia­ją rolę inter­ne­tu i widzą, że jest to dosko­na­ły spo­sób na dotar­cie do wier­nych i poten­cjal­nych wier­nych, to ten zapo­śred­ni­czo­ny kon­takt jest w pew­nym sen­sie uwa­ża­ny za gor­szy w porów­na­niu z kon­tak­tem twa­rzą w twarz, oso­bo­wym byciem. Nie sądzę, żeby zmie­ni­ło się to, jeśli cho­dzi o kwe­stie teo­lo­gicz­ne, ale oka­zu­je się, że nie­któ­re ele­men­ty moż­na prze­nieść do sieci.

― dr Mar­ta Koło­dziej­ska, Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry