Eksport na Ukrainę i zasady współpracy z partnerami ukraińskimi – spotkanie informacyjne.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Enter­pri­se Euro­pe Network przy Toruń­skiej Agen­cji Roz­wo­ju ma przy­jem­ność zapro­sić
przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP do udzia­łu w spo­tka­niu infor­ma­cyj­nym: „Eks­port na Ukra­inę i zasa­dy współ­pra­cy z part­ne­ra­mi ukra­iń­ski­mi”
Ter­min szko­le­nia: 15 paź­dzier­ni­ka br.
Miej­sce szko­le­nia: Toruń – Toruń­ski Park Tech­no­lo­gicz­ny, budy­nek A, I pię­tro, ul. Wło­cław­ska 167
Pod­czas semi­na­rium omó­wio­ne zosta­ną m.in.:
Stra­te­gia wej­ścia na rynek ukra­iń­ski
 Zasa­dy orga­ni­za­cyj­no-praw­ne współ­pra­cy z kon­tra­hen­tem ukra­iń­skim
 Prak­tycz­ne aspek­ty pro­wa­dze­nia przez pol­skich przed­się­bior­ców dzia­łal­no­ści inwe­sty­cyj­nej na Ukra­inie

Pre­le­gent – dr Mak­sym Ferents
Spe­cja­li­zu­je się w dzie­dzi­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go pra­wa gospo­dar­cze­go, mię­dzy­na­ro­do­we­go pra­wa
kor­po­ra­cyj­ne­go i pra­wa kon­trak­tów. Będąc sze­fem dzia­łów pra­wa ukra­iń­skie­go w naj­więk­szych
mię­dzy­na­ro­do­wych kan­ce­la­riach praw­nych wspie­rał mię­dzy­na­ro­do­we pod­mio­ty gospo­dar­cze m. in.
w zakre­sie nego­cja­cji oraz aspek­tów kor­po­ra­cyj­nych trans­gra­nicz­ne­go prze­ję­cia ukra­iń­skich oraz
pol­skich spół­ek. Obec­nie jako Wspól­nik kan­ce­la­rii Ferenc&Kuczyński nad­zo­ru­je i koor­dy­nu­je dzia­ła­nia
mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łów praw­ni­ków. Wspie­ra reali­za­cje inwe­sty­cji w dzie­dzi­nie pra­wa
gospo­dar­cze­go, ubez­pie­cze­nio­we­go, ener­gii odna­wial­nej oraz wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej na Ukra­inie i
w pań­stwach UE.

Wtor­ki z Eks­por­tem w Toruń­skim Par­ku Tech­no­lo­gicz­nym

Nasz cykl spo­tkań, reali­zo­wa­ny od roku 2015, jest nie­po­wta­rzal­ną oka­zją do zapo­zna­nia się
z moż­li­wo­ścia­mi wkra­cza­nia na mię­dzy­na­ro­do­we ryn­ki, jak rów­nież z ofer­ta­mi gospo­dar­czy­mi
pla­có­wek wspie­ra­ją­cych przed­się­bior­ców w inter­na­cjo­na­li­za­cji.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Aby wziąć udział w spo­tka­niu nale­ży wypeł­nić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: tel. (56) 699 54 81; e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl

Załącz­ni­ki:
PROGRAM

Przewiń do góry