Electric Energy Forum wsparcie dla Ukrainy

Tematy: EEN

Udostępnij

Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczest­nic­twa w Forum Ener­gii Elek­trycz­nej, któ­re­go celem jest pomoc Ukra­inie w roz­wią­za­niu pro­ble­mów z prze­rwa­mi w dosta­wie prą­du spo­wo­do­wa­ny­mi rosyj­ski­mi ata­ka­mi rakie­to­wy­mi.

Forum Ener­gii Elek­trycz­nej orga­ni­zo­wa­ne jest przez: Enter­pri­se Euro­pe Network we współ­pra­cy z Kla­stra­mi UE a tak­że wspar­ciu Komi­sji Euro­pej­skiej i EISMEA, Mini­ster­stwo Ener­ge­ty­ki Ukra­iny i Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych Ukra­iny. Współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski (Digi­tal Eco­no­my Lab wraz z biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network). Forum Ener­gii Elek­trycz­nej zrze­sza ukra­iń­skie przed­się­bior­stwa z sek­to­ra publicz­ne­go i pry­wat­ne­go, któ­re potrze­bu­ją napra­wy sys­te­mów elek­trycz­nych. Przed­się­bior­stwa są zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem nowe­go sprzę­tu i kom­po­nen­tów do wytwa­rza­nia ener­gii.
Zapro­sze­nie skie­ro­wa­ne jest do unij­nych producentów/dystrybutorów róż­ne­go rodza­ju sprzę­tu ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry może zostać sprze­da­ny lub prze­ka­za­ny na Ukra­inę.

Link do reje­stra­cji na wyda­rze­nie: https://een-humanitarian-corridor-for-ukraine.b2match.io/page-1161

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań pro­si­my od kon­takt z zespo­łem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski:

Tomasz Kraw­czyk tj.krawczyk@uw.edu.pl , tel.: 793 443 869
Joan­na Koło­dziej­ska j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl
Wspól­nie pomóż­my Ukra­inie roz­wią­zać pro­ble­my z prze­rwa­mi w dosta­wie prą­du spo­wo­do­wa­ny­mi rosyj­ski­mi ata­ka­mi rakie­to­wy­mi w okre­sie zimowym.

Scroll to Top