#1 Working in times of pandemic

Topic of the first epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the chal­len­ges and oppor­tu­ni­ties pre­sen­ted by the trans­i­tion to remo­te wor­king for nume­ro­us mar­ket sec­tors. The COVID-19 pan­de­mic has signi­fi­can­tly acce­le­ra­ted the digi­ta­li­sa­tion of the labo­ur mar­ket, and this has cre­ated a focus on impro­ving the com­pe­ten­ces of the futu­re to help adapt to remo­te pro­ject work.

Expert in the conver­sa­tio with Dr. Justy­na Pokoj­ska is prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska. The pod­cast explo­res issu­es such as:
– the con­di­tions to be met in order to make an effec­ti­ve trans­i­tion to remo­te working,
– what the com­pe­ten­ces of the futu­re are and why they are beco­ming so impor­tant in the cur­rent environment,
– what chal­len­ges entre­pre­neurs and employ­ees face in rela­tion to remo­te wor­king and the digi­ta­li­sa­tion of the economy,
– how the pan­de­mic and remo­te wor­king will chan­ge stu­dents» pro­spects in the labo­ur market.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„To nie jest tak, że tech­no­lo­gie cyfro­we ura­tu­ją sytu­ację, ale mogą nam pomóc i uła­twić życie w bar­dzo spe­cy­ficz­nych oko­licz­no­ściach. Jeśli spoj­rzy­my na tę sytu­ację z per­spek­ty­wy roz­wo­ju i trans­for­ma­cji gospo­dar­ki cyfro­wej, widzi­my jak waż­nym jest ona czyn­ni­kiem. Gdy sta­je się wymu­szo­na, mamy moż­li­wość obser­wo­wa­nia trans­for­ma­cji w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych […] ucy­fro­wie­nie pra­cy doty­czy tych dzia­łal­no­ści, w któ­rych tech­no­lo­gie cyfro­we fak­tycz­nie mogą być zasto­so­wa­ne – gdzie uzu­peł­nia­ją bądź zastę­pu­ją czło­wie­ka w jego dzia­ła­niach. Potrze­bu­je­my rów­nież odpo­wied­nich pro­ce­sów wdro­żo­nych przez fir­my. Bar­dzo waż­ne sta­ją się wresz­cie kom­pe­ten­cje przyszłości”.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Mana­ging Direc­tor, DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top