#10 Emotions in a time of pandemic

The tenth epi­so­de of „Efekt Sie­ci” pod­cast explo­res the topic of emo­tions onli­ne, par­ti­cu­lar­ly in the con­text of an unpre­ce­den­ted chal­len­ge facing almost all modern socie­ties – lock­downand social isolation.

Dr. Maja Sawic­ka is the expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– chan­ges in network user beha­vio­ur in the face of the COVID-19 pan­de­mic and the­ir nature,
– the impact of incre­asing access to new tech­no­lo­gies on the expe­rien­ce of the cur­rent situation,
– ways of explo­ring emo­tions, espe­cial­ly online,
– chan­ges in the social beha­vio­ur of network users and in the „real world”.

Share

„Sam fakt, że ludzie tak inten­syw­nie komu­ni­ku­ją się w sie­ci daje nam oka­zję, żeby­śmy śle­dzi­li pro­ce­sy emo­cjo­nal­ne w momen­cie ich sta­wa­nia się. Nie musi­my pole­gać na ludz­kiej reflek­syj­no­ści i pytać ich post fac­tum jak się czu­li, gdy sie­dzie­li w domu pod­czas kwa­ran­tan­ny naro­do­wej. Pole­ga­my wów­czas na dwóch rze­czach – pamię­ci emo­cjo­nal­nej i reflek­syj­no­ści, pro­si­my żeby nazy­wa­li emo­cje, któ­rych doświad­czy­li. W dru­gim podej­ściu na bie­żą­co pobie­ra­my dane np. z mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie toczą się dys­ku­sje na dany temat”.

― Dr. Maja Sawic­ka, Facul­ty of Socio­lo­gy, Uni­ve­ri­sty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top