#11 The music market and new ways of enjoying music

The ele­venth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is devo­ted to the topic of chan­ges in the music mar­ket that have taken pla­ce under the influ­en­ce of the coro­na­vi­rus pan­de­mic and the trans­fer of cul­tu­ral acti­vi­ty to the web.

Dr. Woj­ciech Har­dy is an expert in conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- chan­ges in the music mar­ket as a result of the COVID-19 pan­de­mic,
- modi­fy­ing the con­tact with our favo­uri­te per­for­mers,
- the impact of incre­ased leisu­re time on music con­sump­tion and radio liste­ning,
- the sta­te of the music indu­stry in the age of coro­na­vi­rus,
- the posi­ti­ve aspects of what is cur­ren­tly hap­pe­ning in the music sec­tor – has music beco­me more acces­si­ble?
- chan­ges in the way arti­sts and the­ir work are approached.

Share

„Sprze­daż płyt ma się gorzej – tu jest wie­le czyn­ni­ków. Raz, że nie może­my pójść do skle­pu fizycz­ne­go, by taką pły­tę kupić. Dwa, że Ama­zon prze­stał w któ­rymś momen­cie roz­sy­łać pły­ty, by sku­pić się na bar­dziej pil­nie potrzeb­nych pro­duk­tach. W więk­szo­ści świa­ta nie powi­nien być to aż tak duży pro­blem w tym sen­sie, że pły­ty są mniej­szo­ścią, jeśli cho­dzi o dys­try­bu­cję muzy­ki […] Kon­cer­ty do dla wie­lu arty­stów i arty­stek głów­ne źró­dło zarob­ku. To, co widzi­my, to prze­no­sze­nie wyda­rzeń onli­ne. Pro­blem w tym, że trud­no się to monetyzuje”.

― Dr. Woj­ciech Har­dy, Ana­lyst DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top