#12 Disinformation, fake news and ways to verify information

The twel­fth epi­so­de of the Network Effect pod­cast looks at the issue of disin­for­ma­tion, a phe­no­me­non that has gained strength with the gro­wing coro­na­vi­rus pan­de­mic.

The expert in the inte­rview with Dr Justy­na Pokoj­skais Dr Domi­nik Bator­ski (ICM UW). The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- com­pe­ten­ces requ­ired in the infor­ma­tion veri­fi­ca­tion pro­cess,
- fac­tors that have led to the 21st cen­tu­ry beco­ming the era of disin­for­ma­tion
- ways of veri­fy­ing the relia­bi­li­ty of infor­ma­tion in the face of a delu­ge of wor­th­less news,
- methods to com­bat disin­for­ma­tion among digi­tal giants: Face­bo­ok and Google,
- the link betwe­en the pan­de­mic and the ease with which reci­pients suc­cumb to disinformation.

Share

„Jest kil­ka głów­nych moty­wa­cji do two­rze­nia dez­in­for­ma­cji. Cza­sem jest to kwe­stia tego, że ktoś cze­goś nie doczy­ta i zaczy­na upo­wszech­niać infor­ma­cję, któ­rej sam dobrze nie poznał i docho­dzi do jakichś skrzy­wień. Kie­dy indziej są to infor­ma­cje, któ­re są fał­szy­we, ale są upo­wszech­nia­ne po to, by na ich dodat­ko­wo zaro­bić. Tutaj moty­wa­cje są róż­ne. Część ruchów antysz­cze­pion­ko­wych zara­bia na sprze­da­ży jakichś tera­pii, leków, tutaj ta for­ma dez­in­for­ma­cji jest for­mą zara­bia­nia. Mamy też dez­in­for­ma­cję poli­tycz­ną w tej poli­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej, w któ­rej są zaan­ga­żo­wa­ne służ­by, czy dez­in­for­ma­cję w celach poli­tycz­nych, gdzie dez­in­for­ma­cja jest spo­so­bem na wal­kę z prze­ciw­ni­ka­mi poli­tycz­ny­mi czy mobi­li­za­cję wła­snych członków”.

― Dr. Domi­nik Bator­ski, Inter­di­sci­pli­na­ry Cen­tre for Mathe­ma­ti­cal and Com­pu­ta­tio­nal Model­ling, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Scroll to Top