#13 The cult of «hard data» and the COVID-19 pandemic

The thir­te­enth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at gra­phs and data on the COVID-19 pan­de­mic and the phe­no­me­non of public inte­rest in the data issue.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Jarek Kopeć. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- ways of reading gra­phs effec­ti­ve­ly and at the same time avo­iding beco­ming a vic­tim of data mani­pu­la­tion,
- sour­ces of relia­ble data on the coro­na­vi­rus (as well as on other frac­tio­us issu­es),
- the reasons why modern socie­ties so easi­ly feti­shi­se «hard data» and the issu­es that make num­bers so temp­ting to us that we easi­ly fall into the traps they set,
- John Snow and his impact on today­’s scien­ce and charts the spre­ad of the COVID-19 pandemic.

Share

„Mam wra­że­nie, że kul­tu­ra danych po pierw­sze wzię­ła się z gospo­dar­ki cyfro­wej – żyje­my w sytu­acji, w któ­rej wszę­dzie nam się tłu­ma­czy, że naj­bar­dziej war­to­ścio­wym dobrem, któ­re może­my mieć do dys­po­zy­cji, są dane. Obser­wu­je­my gar­gan­tu­icz­ne biz­ne­sy budo­wa­ne na czymś innym niż daw­niej. Nagle oka­zu­je się, że może­my mieć fir­mę, któ­ra nie obra­ca żad­ny­mi mate­rial­ny­mi dobra­mi, obra­ca infor­ma­cją pod posta­cią danych. Po pierw­sze to sygnał z ryn­ku. Z per­spek­ty­wy dzien­ni­kar­skiej czy opo­wia­da­nia o rze­czy­wi­sto­ści, dane są takim nowym rodza­jem tre­ści, któ­ry inte­re­su­je czy­tel­ni­ków (…) Sytu­acja któ­rą mamy teraz, sytu­acja pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest szcze­gól­na, bo histo­ria poka­za­ła, że takie momen­ty kry­zy­sów zdro­wot­nych, to momen­ty, w któ­rych dane i wizu­ali­za­cje danych są jaki­miś prze­ło­mo­wy­mi ele­men­ta­mi komunikacji”.

― Jarek Kopeć, ana­lyst of „Gaze­ta Wybor­cza” and PhD can­di­da­te at the Col­le­gium of Artes Libe­ra­les, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top