#13 The cult of «hard data» and the COVID-19 pandemic

The thir­te­enth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at gra­phs and data on the COVID-19 pan­de­mic and the phe­no­me­non of public inte­rest in the data issue.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Jarek Kopeć. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
- ways of reading gra­phs effec­ti­ve­ly and at the same time avo­iding beco­ming a vic­tim of data mani­pu­la­tion,
- sour­ces of relia­ble data on the coro­na­vi­rus (as well as on other frac­tio­us issu­es),
- the reasons why modern socie­ties so easi­ly feti­shi­se «hard data» and the issu­es that make num­bers so temp­ting to us that we easi­ly fall into the traps they set,
- John Snow and his impact on today­’s scien­ce and charts the spre­ad of the COVID-19 pandemic.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Mam wra­że­nie, że kul­tu­ra danych po pierw­sze wzię­ła się z gospo­dar­ki cyfro­wej – żyje­my w sytu­acji, w któ­rej wszę­dzie nam się tłu­ma­czy, że naj­bar­dziej war­to­ścio­wym dobrem, któ­re może­my mieć do dys­po­zy­cji, są dane. Obser­wu­je­my gar­gan­tu­icz­ne biz­ne­sy budo­wa­ne na czymś innym niż daw­niej. Nagle oka­zu­je się, że może­my mieć fir­mę, któ­ra nie obra­ca żad­ny­mi mate­rial­ny­mi dobra­mi, obra­ca infor­ma­cją pod posta­cią danych. Po pierw­sze to sygnał z ryn­ku. Z per­spek­ty­wy dzien­ni­kar­skiej czy opo­wia­da­nia o rze­czy­wi­sto­ści, dane są takim nowym rodza­jem tre­ści, któ­ry inte­re­su­je czy­tel­ni­ków (…) Sytu­acja któ­rą mamy teraz, sytu­acja pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest szcze­gól­na, bo histo­ria poka­za­ła, że takie momen­ty kry­zy­sów zdro­wot­nych, to momen­ty, w któ­rych dane i wizu­ali­za­cje danych są jaki­miś prze­ło­mo­wy­mi ele­men­ta­mi komunikacji”.

― Jarek Kopeć, ana­lyst of „Gaze­ta Wybor­cza” and PhD can­di­da­te at the Col­le­gium of Artes Libe­ra­les, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top