#15 Pandemic modelling accuracy

The fifte­enth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the issue of model­ling social pro­ces­ses – the best exam­ple of which is the pre­dic­tion of the spre­ad of the coronavirus.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Fran­ci­szek Rakow­ski, author of the epi­de­mic deve­lop­ment model, who addres­ses issu­es such as :
- dif­fe­ren­ces and discre­pan­cies ari­sing betwe­en fore­ca­sts of, for exam­ple, the deve­lop­ment of the COVID-19 pan­de­mic,
- fac­tors to be taken into acco­unt in order to pro­du­ce the most accu­ra­te fore­cast possi­ble,
- the impor­tan­ce of the con­cept of „accu­ra­cy” in the deve­lop­ment of mathe­ma­ti­cal and sta­ti­sti­cal models,
- pre­dic­tions of what lies ahe­ad in the coming mon­ths, taking into acco­unt the data obta­ined thro­ugh the model­ling pro­cess and the issue of coro­na­vi­rus pre­dic­ta­bi­li­ty itself,
- the possi­bi­li­ty of pre­dic­ting any phe­no­me­non,
- the types of pro­ces­ses that can­not be cap­tu­red by the model and the obstac­les that pre­vent forecasting.

Share

„Model opie­ra się o wie­le para­me­trów i jeste­śmy w sta­nie tak dopa­so­wać para­me­try, tak ska­li­bro­wać model, żeby tra­jek­to­rie, któ­re widzi­my w mode­lu podą­ża­ły tymi ścież­ka­mi, któ­re są obser­wo­wa­ne w rze­czy­wi­sto­ści. Pyta­nie jest takie, jaka jest siła pre­dyk­cyj­na tego mode­lu. W ska­li krót­ko­ter­mi­no­wej – cał­kiem nie­zła. Uży­tecz­ność tego mode­lu jest cał­kiem spo­ra, bo może­my badać wpływ róż­nych obostrzeń na ska­lę dyna­mi­ki, w szcze­gól­no­ści lokal­nie, regio­nal­nie. Trze­ba pamię­tać, że w nauce poru­sza­my się w para­dyg­ma­cie Pop­pe­row­skim, hipo­te­tycz­no-fal­sy­fi­ka­cyj­nym. Mamy pew­ną hipo­te­zę, model, ale póź­niej pró­bu­je się go fal­sy­fi­ko­wać. O ile z doświad­cze­niem fizycz­nym czy che­micz­nym jest pewien układ kon­tro­lo­wa­ny eks­pe­ry­men­tal­ny, o tyle spo­łe­czeń­stwo i sytu­acja pan­de­mii nie jest powta­rzal­ny. W związ­ku z tym ufa­my, że nasze ogól­ne zdol­no­ści są na tyle duże, że nie jeste­śmy zbyt dale­ko od wia­ry­god­ne­go mode­lu roz­prze­strze­nia­nia się pandemii”. 

― Dr. Fran­ci­szek Rakow­ski, Cen­tre for Mathe­ma­ti­cal and Com­pu­ter Model­ling, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top