#20 Cybercrime in the face of accelerating digitalisation

The twen­tieth epi­so­de of the pod­cast „Efekt Sie­ci” is devo­ted to the trans­for­ma­tion of cyber­cri­me in the digi­ti­sing social reali­ty and the veri­fi­ca­tion of popu­lar myths abo­ut this phe­no­me­non in the public space.

The expert in the conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Prof. Alek­san­dra Gasz­told, who answers questions abo­ut:
- con­tem­po­ra­ry forms of cyber­cri­me and the cor­re­spon­den­ce betwe­en known defi­ni­tions and what we can obse­rve when stu­dy­ing the phe­no­me­non,
- new forms of phe­no­me­na and par­ti­cu­lar­ly dan­ge­ro­us ele­ments,
- veri­fi­ca­tion of the ste­reo­ty­pe of high­ly mascu­li­ni­sed cri­mi­nal gro­ups
- the role of women in cyber­cri­me gro­ups and the­ir pre­va­len­ce in ope­ra­tions,
- the dif­fi­cul­ty of pro­se­cu­ting cybercrime.

Share

„Jeśli spoj­rzy­my na ofia­ry cyber­prze­stęp­ców, to czę­ściej są to męż­czyź­ni. Kobie­ty są wbrew pozo­rom bar­dziej ostroż­ne, mimo że czę­ściej korzy­sta­ją z róż­nych zaso­bów cyfro­wych. W każ­dym razie ich prze­zor­ność jest o wie­le wyż­sza niż męskich użyt­kow­ni­ków, przy­naj­mniej w Pol­sce (…) Dość nie­po­ko­ją­cym tren­dem są prze­stęp­stwa zwią­za­ne z nie­na­wi­ścią – oso­by, wobec któ­rych zacho­dzi dys­kre­dy­to­wa­nie rzad­ko mają moż­li­wość zgła­sza­nia się na poli­cję. Czę­ściej zamy­ka­ją swo­ją aktyw­ność na danym por­ta­lu, nie doszu­ku­jąc się potrze­by zgła­sza­nia do sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Sta­ty­sty­ki w Pol­sce wyglą­da­ją dość dobrze, ale to wyni­ka z niskiej cyber­wie­dzy i tego, że oso­by, któ­rych kom­pu­te­ry zosta­ły zain­fe­ko­wa­ne mają ogra­ni­czo­ny dostęp do pro­ce­dur umoż­li­wia­ją­cych zgło­sze­nie tego typu aktywności”.

― Prof. Alek­san­dra Gasz­told, Depart­ment of Poli­ti­cal Scien­ce and Inter­na­tio­nal Stu­dies, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top