#22 Religious forums and atheists

The twen­ty-first epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast looks at the fin­dings of a stu­dy of forums for people of faith.

The expert in the inte­rview with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Mar­ta Kolo­dziej­ska, who talks abo­ut:
- users of reli­gio­us websi­tes and what they look for on forums,
- the inc­lu­si­ve natu­re of reli­gio­us forums and open­ness to non-belie­vers,
- moti­va­tion of athe­ists to par­ti­ci­pa­te in discus­sions on such por­tals,
- the fashion for athe­ism, agno­sti­cism and the social aspects of being a non-belie­ver,
- spa­ces on the web for non-believers.

Share

„Wszyst­kie te fora, któ­re ana­li­zo­wa­łam, znaj­do­wa­ły się na kato­lic­kich por­ta­lach. Nato­miast mia­ły one zapro­sze­nia skie­ro­wa­ne do ludzi o róż­nych świa­to­po­glą­dach – to zna­czy każ­dy, kto jest zain­te­re­so­wa­ny spra­wa­mi wia­ry i ducho­wo­ści jest zapro­szo­ny do dys­ku­sji. Nie ma żad­ne­go for­mal­ne­go zobo­wią­za­nia, by w forach uczest­ni­czy­li jedy­nie wie­rzą­cy. Jest nato­miast bar­dzo cie­ka­wa kwe­stia, że te fora są otwar­te, każ­dy może czy­tać bez logo­wa­nia, reje­stra­cji, ale z kolei są dzia­ły dedy­ko­wa­ne np. tyl­ko kato­li­kom. Oso­by, któ­re wpi­sa­ły w pro­fi­lu, że są rzym­ski­mi kato­li­ka­mi mogą uczest­ni­czyć w tych wąt­kach, a inne oso­by teo­re­tycz­nie nie. Teo­re­tycz­nie, bo na dwóch z trzech forów, na któ­rych ist­nia­ło to ogra­ni­cze­nie, zapi­sa­ne w regu­la­mi­nie było wyłą­cze­nie z zaka­zu osób np. o wyso­kim pozio­mie wie­dzy z danej dzie­dzi­ny lub wyso­ki mery­to­rycz­nie poziom dys­ku­sji. Dość oczy­wi­ste jest, że na fora wcho­dzą oso­by, któ­re w jakiś spo­sób inte­re­su­ją się wiarą”.

― Dr. Mar­ta Koło­dziej­ska, DELab UW, Insti­tu­te of Phi­lo­so­phy and Socio­lo­gy, Polish Aca­de­my of Sciences

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top