#27 Could the internet of things be out of our control?

The topic of the first epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the Inter­net of Things (IoT). In 2017, Bill Gates advo­ca­ted in an inte­rview that he sho­uld con­si­der taxing machi­nes and robots. The Euro­pe­an Par­lia­ment has inde­ed taken up this pro­ject, but the idea has not (yet) been adop­ted. It does, howe­ver, open up a discus­sion abo­ut how huma­ne­ly we sho­uld tre­at robots. 

The expert in the conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Seba­stian Szy­mań­ski, phi­lo­so­pher and cul­tu­ral anth­ro­po­lo­gist from the Artes Libe­ra­les Col­le­gium UW, who answers questions abo­ut:
- a defi­ni­tion of the rise in popu­la­ri­ty of IoT devi­ces, which has been obse­rved for a long time – whe­ther it brings abo­ut a chan­ge in the quali­ty of life of the­ir users or is it just a fad to which we wil­lin­gly suc­cumb,
- the pur­po­se for which we intro­du­ce robots into our homes and what the intel­li­gen­ce of eve­ry­day objects is all abo­ut,
- the bene­fits to socie­ty of the deve­lop­ment of the Inter­net of Things,
- the limits of machi­ne self-lear­ning – will smart devi­ces one day beat us with the­ir intel­li­gen­ce?
- the possi­bi­li­ty of dys­to­pian sce­na­rios in which machi­nes begin to live the­ir own lives,
- the need to trust IoT devi­ces in order to use them.

Share

„Zagro­że­nie pły­nie nie tyle ze stro­ny robo­tów, któ­re mia­ły­by prze­jąć wła­dzę nad świa­tem i rzą­dzić ludź­mi, ile raczej z tego, że takie urzą­dze­nia kolo­ni­zu­ją coraz to nowe obsza­ry życia. O ile jeste­śmy w mia­rę sku­tecz­nie kon­tro­lo­wać to, co dzie­je się z infor­ma­cja­mi na nasze temat wte­dy, kie­dy wie­my gdzie i w jaki spo­sób są one gro­ma­dzo­ne, to w momen­cie, gdy są one gro­ma­dzo­ne prak­tycz­nie wszę­dzie, tego rodza­ju kon­tro­la sta­je się siłą rze­czy znacz­nie bar­dziej ogra­ni­czo­na. Zagro­że­nia etycz­ne są oczy­wi­ste. To, że za pomo­cą gro­ma­dzo­nych infor­ma­cji może­my mani­pu­lo­wać wybo­ra­mi, wpły­wać na decy­zje kon­su­men­tów. Bar­dzo czę­sto tego rodza­ju infor­ma­cje pozwa­la­ją tym, któ­rzy je gro­ma­dzą wręcz dowie­dzieć się wię­cej na temat użyt­kow­ni­ków niż oni sami wie­dzą. Czę­sto wyda­je nam się, że mamy takie a nie inne pre­fe­ren­cje, a zebra­ne dane mogą poka­zać, że wybie­ra­my zupeł­nie coś inne­go. Czy prze­sta­nie­my być potrzeb­ni? Wąt­pię. Z tego pro­ste­go wzglę­du, że ktoś będzie musiał gene­ro­wać te dane, a kto będzie to robił, jeśli nie my?„

― Dr. Seba­stian Szy­mań­ski, Col­le­gium Artes Liberales

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top