#27 Could the internet of things be out of our control?

The topic of the first epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the Inter­net of Things (IoT). In 2017, Bill Gates advo­ca­ted in an inte­rview that he sho­uld con­si­der taxing machi­nes and robots. The Euro­pe­an Par­lia­ment has inde­ed taken up this pro­ject, but the idea has not (yet) been adop­ted. It does, howe­ver, open up a discus­sion abo­ut how huma­ne­ly we sho­uld tre­at robots. 

The expert in the conver­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Seba­stian Szy­mań­ski, phi­lo­so­pher and cul­tu­ral anth­ro­po­lo­gist from the Artes Libe­ra­les Col­le­gium UW, who answers questions abo­ut:
- a defi­ni­tion of the rise in popu­la­ri­ty of IoT devi­ces, which has been obse­rved for a long time – whe­ther it brings abo­ut a chan­ge in the quali­ty of life of the­ir users or is it just a fad to which we wil­lin­gly suc­cumb,
- the pur­po­se for which we intro­du­ce robots into our homes and what the intel­li­gen­ce of eve­ry­day objects is all abo­ut,
- the bene­fits to socie­ty of the deve­lop­ment of the Inter­net of Things,
- the limits of machi­ne self-lear­ning – will smart devi­ces one day beat us with the­ir intel­li­gen­ce?
- the possi­bi­li­ty of dys­to­pian sce­na­rios in which machi­nes begin to live the­ir own lives,
- the need to trust IoT devi­ces in order to use them.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Zagro­że­nie pły­nie nie tyle ze stro­ny robo­tów, któ­re mia­ły­by prze­jąć wła­dzę nad świa­tem i rzą­dzić ludź­mi, ile raczej z tego, że takie urzą­dze­nia kolo­ni­zu­ją coraz to nowe obsza­ry życia. O ile jeste­śmy w mia­rę sku­tecz­nie kon­tro­lo­wać to, co dzie­je się z infor­ma­cja­mi na nasze temat wte­dy, kie­dy wie­my gdzie i w jaki spo­sób są one gro­ma­dzo­ne, to w momen­cie, gdy są one gro­ma­dzo­ne prak­tycz­nie wszę­dzie, tego rodza­ju kon­tro­la sta­je się siłą rze­czy znacz­nie bar­dziej ogra­ni­czo­na. Zagro­że­nia etycz­ne są oczy­wi­ste. To, że za pomo­cą gro­ma­dzo­nych infor­ma­cji może­my mani­pu­lo­wać wybo­ra­mi, wpły­wać na decy­zje kon­su­men­tów. Bar­dzo czę­sto tego rodza­ju infor­ma­cje pozwa­la­ją tym, któ­rzy je gro­ma­dzą wręcz dowie­dzieć się wię­cej na temat użyt­kow­ni­ków niż oni sami wie­dzą. Czę­sto wyda­je nam się, że mamy takie a nie inne pre­fe­ren­cje, a zebra­ne dane mogą poka­zać, że wybie­ra­my zupeł­nie coś inne­go. Czy prze­sta­nie­my być potrzeb­ni? Wąt­pię. Z tego pro­ste­go wzglę­du, że ktoś będzie musiał gene­ro­wać te dane, a kto będzie to robił, jeśli nie my?„

― Dr. Seba­stian Szy­mań­ski, Col­le­gium Artes Liberales

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top