#28 Bright and dark sides of algorithms

The topic of the second epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is algo­ri­thms and sys­tems based on auto­ma­ted deci­sion-making. In the US, the pro­blem with racist or sexist bia­sed algo­ri­thms is alre­ady star­ting to take a real toll, wri­tes the Finan­cial Times. It is for the­se reasons that sys­tems in Ida­ho have deci­ded to redu­ce the amo­unt of Medic-aid bene­fits paid to 4,000 disa­bled people. Ama­zon also faced this pro­blem when deci­ding in which regions to roll out its new Pri­me servi­ce, which enti­tles con­su­mers to faster deli­ve­ry and spe­cial pro­mo­tio­nal offers. Ama­zo­n’s algo­ri­thms deci­ded in advan­ce that imple­men­ting the servi­ce made no sen­se in neigh­bo­ur­ho­ods inha­bi­ted main­ly by eth­nic mino­ri­ties, such as Roxbu­ry in Boston or the South Side in Chi­ca­go. At the same time, they sta­ted that Pri­me sho­uld go to the so-cal­led whi­te districts. Is the­re any­thing to fear?

The expert for the epi­so­de is Dr. Joan­na Mazur, ana­lyst at DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion, UW, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the impli­ca­tions of sys­tems based on auto­ma­ted deci­sion-making pro­ces­ses,
- the need to come to terms with the distor­tions and side-effects inhe­rent in the ope­ra­tion of auto­ma­tic deci­sion-making pro­ces­ses,
- pla­ces and indu­stries whe­re machi­nes are alre­ady repla­cing humans in deci­sion-making,
- the use of algo­ri­thms in the public sec­tor,
- sce­na­rios in which auto­ma­ted deci­sions beco­me part of the law,
- secu­ri­ty and impar­tia­li­ty of deci­sion-making in this way,
- con­trol of the softwa­re and its deve­lo­pers – ethics, trans­pa­ren­cy and acco­un­ta­bi­li­ty of deci­sions taken with the­ir help.

Share

„Poważ­nym pro­ble­mem jest to, że nie ma pro­ce­dur, nie ma namy­słu nad tym, czy te algo­ryt­my powin­ny być upu­blicz­nio­ne. Są dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, któ­re skła­da­ją wnio­ski o dostęp do infor­ma­cji publicz­nej, żeby dostęp do takich algo­ryt­mów dostać. Dru­go­rzęd­ną kwe­stią jest to, jak ten algo­rytm dzia­ła, jeśli cho­dzi o wyni­ki, któ­re nam daje. Czy jest tak, że jest on dys­kry­mi­nu­ją­cy, czy nie, co jest naj­czę­ściej for­mu­ło­wa­nym wobec algo­ryt­mów zarzu­tem.. Moż­na posta­wić w dru­gą stro­nę argu­ment, że decy­zje wyda­wa­ne przez ludzi też są dys­kry­mi­nu­ją­ce, w związ­ku z czym jest to błęd­ne koło w momen­cie, w któ­rym uży­wa­my danych z decy­zji wyda­wa­nych przez ludzi, któ­re były dys­kry­mi­nu­ją­ce, algo­rytm sta­je się dys­kry­mi­nu­ją­cy i wła­ści­wie nie ma róż­ni­cy kto to robi. Dla­te­go tak waż­nym pro­ble­mem jest dostęp do tych algo­ryt­mów. Nie sama wie­dza na temat tego, jak te decy­zje są wyda­wa­ne, ale moż­li­wość zwe­ry­fi­ko­wa­nia na jakich pod­sta­wach są wydawane”.

― Joan­na Mazur, DELab UW, Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top