#29 Will autonomous vehicles take over our streets?

The sub­ject of the second epi­so­de of the next season of the Network Effect pod­cast is auto­no­mo­us vehic­les. We are alre­ady seeing pro­to­ty­pe vehic­les being tested – not always suc­cess­ful­ly. The auto­no­mo­us vehic­les tested by Uber failed pre­ci­se­ly becau­se of the human fac­tor – the lack of reac­tion from the dri­ver, who in an auto­no­mo­us vehic­le is not always in char­ge of con­trol­ling the ride. So are auto­no­mo­us vehic­les a pipe dre­am from the future? 

The episode’s expert is Paweł Gora, Pre­si­dent of the Quan­tum AI Foun­da­tion, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the big­gest obstac­les to the deve­lop­ment and com­mer­cia­li­sa­tion of dri­ver­less cars,
- the time­fra­me pro­spects for when we will start using the­se types of cars on our stre­ets,
- the issu­es that deter­mi­ne trust in auto­no­mo­us vehic­les,
- the dif­fi­cul­ties facing auto­no­mo­us vehic­les,
- the issue of lia­bi­li­ty in the event of a col­li­sion or acci­dent – who sho­uld be lia­ble in such a situ­ation,
- the pro­spects for opti­mi­sing traf­fic with the help of auto­no­mo­us vehicles.

Share

Algo­ryt­my, któ­re są two­rzo­ne przez inży­nie­rów i pro­gra­my imple­men­to­wa­ne, uru­cha­mia­ne radzą sobie cał­kiem dobrze w warun­kach typo­wych: auto­stra­da, być może bar­dziej skom­pli­ko­wa­na dro­ga, ale warun­ki typo­we. Im bar­dziej nie­ty­po­we warun­ki, tym fak­tycz­nie może być trud­niej, bo w jakiś spo­sób pojazd musi wie­dzieć, musi wymy­ślić jak sobie pora­dzić w takiej sytu­acji. Nie­któ­re sytu­acje nale­ża­ło­by roz­wią­zać w spo­sób pro­gra­mi­stycz­ny – tak zapro­gra­mo­wać pojazd, aby powie­dzieć mu wprost co ma zro­bić w danej sytu­acji. Z dru­giej stro­ny może­my mieć algo­ryt­my ucze­nia maszy­no­we­go, któ­re są tre­no­wa­ne na pew­nym pod­zbio­rze sytuacji.

― Paweł Gora, MIM UW, Quan­tum AI Foundation

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top