#3 How to fight fake news about the virus

The third epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” is devo­ted to the issue of infor­ma­tion veri­fi­ca­tion in the era of the coro­na­vi­rus pan­de­mic and the Euro­pe­an Unio­n’s poli­cy in the fight aga­inst COVID-19. The issu­es are lin­ked by the spre­ad of fal­se infor­ma­tion regar­ding EU policy.

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Dr. Joan­na Mazur, ana­lyst of DELab UW. The epi­so­de cove­red issu­es such as:
– ways of veri­fy­ing infor­ma­tion on cur­rent events,
– pla­ces whe­re we are most like­ly to find relia­ble data,
– Euro­pe­an Union poli­cy – soli­da­ri­ty ver­susiso­la­tion,
– the impact of EU poli­cy and Polan­d’s inte­gra­tion into the EU on the level of secu­ri­ty of citizens,
– possi­ble (and alre­ady exi­sting) cour­ses of action by the Euro­pe­an Union that sup­port the fight aga­inst a pandemic.

Share

Ostat­nie dni poka­zu­ją, że wery­fi­ka­cja infor­ma­cji nie jest tak łatwa i w oko­licz­no­ściach zmie­nia­ją­cych się wytycz­nych nie spraw­dza­ją się dotych­cza­so­we wska­zów­ki. Kolej­nym pro­ble­mem jest pró­ba wyko­rzy­sty­wa­nia sytu­acji do roz­prze­strze­nia­nia tre­ści nie­ko­niecz­nie zgod­nych z praw­dą, a mają­cych przy­ku­wać naszą uwa­gę. W obli­czu bra­ku sko­or­dy­no­wa­nej poli­ty­ki trud­no o wery­fi­ka­cję infor­ma­cji (…) Było­by wska­za­ne, aby cała sytu­acja zosta­ła prze­ku­ta w głęb­sze poczu­cie soli­dar­no­ści i głęb­szą inte­gra­cję, a nie­ko­niecz­nie w przy­zwo­le­nie na izo­la­cję państw w sytu­acji, gdy to cze­go potrze­bu­je­my, to głęb­sza solidarność.

dr Joan­na Mazur, ana­lyst of DELab UW, WPiA UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top