#30 Dispelling the myths about effective education

The topic of the fourth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is effec­ti­ve methods of teaching and com­pe­ten­ce acqu­isi­tion. Alvin Tof­fler said that the illi­te­ra­tes of the 21st cen­tu­ry will not be tho­se who do not know Excel or can­not pro­gram, but tho­se who can­not learn new things and unle­arn old ones. Do the myths abo­ut com­pe­ten­ce and that it is good to know a lot work in real life, in the edu­ca­tion sys­tem and in the labo­ur market?

The epi­so­de­’s expert is Dr. Tomasz Gaj­de­ro­wicz (Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW) from the Evi­den­ce Insti­tu­te Scien­ce Foun­da­tion, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- com­pe­ten­ces that were tau­ght to us at scho­ol a deca­de ago, but today turn out to be com­ple­te­ly unne­ces­sa­ry,
- chan­ges in the edu­ca­tion sys­tem and the results of empi­ri­cal rese­arch on effec­ti­ve lear­ning,
- con­di­tions for effec­ti­ve and enjoy­able remo­te lear­ning in the era of the COVID-19 pan­de­mic,
- com­pe­ten­ces that young Poles sho­uld be tau­ght today in order to be com­pe­ti­ti­ve on the labo­ur mar­ket, in view of the rapid deve­lop­ment of new tech­no­lo­gies,
- the way in which edu­ca­tion sho­uld chan­ge in order to pre­vent the deve­lop­ment of the so-cal­led «gre­en eco­no­my». the „use­less class”, people who will no lon­ger be needed in a robo­tic world,
- the role of uni­ver­si­ties in equ­ip­ping young people with rele­vant competences.

Share

„Funk­cjo­nu­ją­ce sze­ro­ko zda­nie o tym, że nasza edu­ka­cja była w pewien spo­sób ana­chro­nicz­na, dzi­siaj powin­ni­śmy uczyć w inny spo­sób kry­tycz­ne­go myśle­nia czy umie­jęt­no­ści XXI wie­ku oczy­wi­ście brzmi świet­nie i jest w tym wie­le praw­dy, Nato­miast pro­blem w tym, że nasze mózgi jako takie, funk­cjo­nu­ją dokład­nie tak samo, czy to 20 lat temu, czy dzi­siej­szych dzie­ci. To, że dziś inne kom­pe­ten­cje potrzeb­ne są na ryn­ku pra­cy nie prze­kła­da się jesz­cze bez­po­śred­nio na to, jak powin­ni­śmy dzie­ci uczyć. Przez Fun­da­cję zro­bi­li­śmy takie ćwi­cze­nie, żeby spraw­dzić na bazie arty­ku­łów nauko­wych, tego, co nauka, psy­cho­lo­gia kogni­tyw­na wie na temat tego, w jaki spo­sób nasz mózg się uczy, jakie tech­ni­ki ucze­nia i jaka wie­dza jest napraw­dę po pierw­sze potrzeb­na, a poza tym jaki spo­sób ucze­nia jest sku­tecz­ny. Wnio­ski z tego są dosyć zaska­ku­ją­ce. Praw­da jest taka, że nowe tren­dy w dosto­so­wa­niu sty­lów ucze­nia do potrzeb ucznia nie znaj­du­ją potwier­dze­nia w bada­niach nauko­wych. Są całe meta­ana­li­zy poka­zu­ją­ce, że wie­le tych tren­dów i nowi­nek funk­cjo­nu­ją­cych w edu­ka­cji są zupeł­nie nie­sku­tecz­ne. Tak napraw­dę, kie­dy się zasta­no­wi­my na tym, czym jest kry­tycz­ne myśle­nie, jest to tak napraw­dę pamię­ta­nie pew­nych sche­ma­tów roz­wią­zań, któ­re umie­my sto­so­wać do nowych rzeczy.

― Dr Tomasz Gaj­de­ro­wicz, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW, Evi­den­ce Insti­tu­te Foundation

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top