#31 What (and who) is behind our online shopping?

The topic of the fifth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is onli­ne shop­ping and the ins and outs of the docu­ments and con­tracts that govern the flow of goods and servi­ces. From a con­su­mer per­spec­ti­ve, eve­ry­thing is tri­vial – you click, pay, wait for the goods to be deli­ve­red. Howe­ver, the who­le pro­cess requ­ires the exi­sten­ce and obse­rvan­ce of strict regu­la­tions. Why sho­uld we, as con­su­mers, care?

The expert for the epi­so­de is Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, legal ana­lyst at DELab and assi­stant pro­fes­sor at the Facul­ty of Law and Admi­ni­stra­tion of the Uni­ver­si­ty of War­saw, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the legal and eco­no­mic sour­ces of pri­ce dif­fe­ren­tials for the same pro­ducts and the moments when a pro­duct can­not be pur­cha­sed in a given region,
- regu­la­tions, con­tracts that stand behind our onli­ne pur­cha­ses,
- insti­tu­tions that regu­la­te inter­na­tio­nal tra­de – how does this pro­cess work? Are the­se meetings of impor­tant men under flags or a natu­ral, almost daily pro­cess of regu­la­ting cer­ta­in sphe­res of coope­ra­tion?
- bar­riers to pur­cha­sing goods and the­ir legal sour­ces,
- access to public data and the regu­la­tions behind limi­ted access to data,
- the situ­ation of the digi­tal giants with regard to data trans­mis­sion limi­ta­tions,
- the question of duties and taxes on data – is it possi­ble to sad­dle the digi­tal giants with them?

Share

„Przez wie­le lat było tak, że kon­su­ment nie widział mię­dzy­na­ro­do­we­go pra­wa han­dlo­we­go i regu­la­cji. Były dale­ko od kon­su­men­ta, doty­czy­ły impor­te­rów i eks­por­te­rów, czy­li tych przed­się­bior­ców, któ­rzy zaj­mo­wa­li się han­dlem mię­dzy­na­ro­do­wym i spra­wia­li, że w magicz­ny spo­sób towa­ry z zagra­ni­cy znaj­do­wa­ły się w naszych skle­pach. W tej chwi­li, dzię­ki sie­ci, doty­czy to indy­wi­du­al­ne­go kon­su­men­ta, bo to my sami może­my być impor­te­rem i eks­por­te­rem, pod warun­kiem, że jeste­śmy przed­się­bior­cą (…) W przy­pad­ku Pol­ski spra­wa jest o tyle skom­pli­ko­wa­na, że to wszyst­ko nie jest w kom­pe­ten­cji poje­dyn­cze­go pań­stwa człon­kow­skiej, ale Unii Euro­pej­skiej. To Unia Euro­pej­ska zawie­ra umo­wy z róż­ny­mi pań­stwa­mi, któ­re to umo­wy mają nam pomóc, któ­re będą obo­wią­zy­wa­ły w Pol­sce i dawa­ły pro­fi­ty tak­że pol­skim kon­su­men­tom (…) Jeśli cho­dzi o towa­ry, sytu­acja jest dużo prost­sza. Towa­ry od wie­ków sta­no­wi­ły przed­miot obro­tu mię­dzy­na­ro­do­we­go. Nawet gdy mówi­my o e‑commerce w przy­pad­ku towa­rów, to z praw­ni­cze­go punk­tu widze­nia on się spro­wa­dza do zawar­cia trans­ak­cji. Udział inter­ne­tu jest tyl­ko taki, że zama­wia­my coś, zawie­ra­my umo­wę, wiec regu­la­cje muszą nam pozwa­lać na to. Z dru­giej stro­ny cała resz­ta odby­wa się w świe­cie fizycznym”. 

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, Legal Ana­lyst, DELab UW, Facul­ty of Law, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top