#32 What will the banks of the future look like?

The topic of the sixth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is fin­techs, which are inno­va­ti­ve finan­cial tech­no­lo­gies and plat­forms that offer high-tech finan­cial servi­ces to con­su­mers. They have been gro­wing at a rapid pace recen­tly, influ­en­ced in some way by the coro­na­vi­rus pan­de­mic. It is now possi­ble not only to pay onli­ne, but also to take out a loan, exchan­ge cur­ren­cy or com­pa­re pri­ces betwe­en dif­fe­rent shops. Which way will fin­tech deve­lop­ment be heading?

The epi­so­de­’s expert is Dr Kata­rzy­na Nie­win­ska, head of the Fin­Tech Exe­cu­ti­ve Pro­gram at the Facul­ty of Mana­ge­ment, UW, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- thre­ats to banks from advan­ced finan­cial tech­no­lo­gies and the pro­spects of fin­techs repla­cing tra­di­tio­nal ban­king in the near futu­re,
- ele­ments that make us do less and less trans­ac­tions thro­ugh banks and more often click (even uncon­scio­usly) on links to pay­ment plat­forms,
- pro­jec­ted deve­lop­ment direc­tions of fin­techs and insu­re­techs,
- the impact of the digi­tal eco­no­my and the acce­le­ra­ted digi­ta­li­sa­tion encro­aching on vario­us are­as of our lives on the dec­li­ning popu­la­ri­ty of banks,
- the impact of the COVID-19 pan­de­mic on finan­cial mar­ket deve­lop­ment,
- rese­arch results of Polish and fore­ign fin­techs
- local plat­forms such as Blu­eMe­dia and Alle­gro­Pau are other Polish fin­techs that have conqu­ered the world,
- the dif­fi­cul­ties faced by poli­cy makers and users them­se­lves in dealing with the rapid deve­lop­ment of finan­cial tech­no­lo­gies,
- the trans­pa­ren­cy of fin­techs and the­ir public perception.

Share

„W 2008 roku, czy­li po kry­zy­sie, gdy zosta­ła nad­szarp­nię­ta repu­ta­cja ryn­ku, zro­dzi­ły się róż­ne­go rodza­ju roz­wią­za­nia, łączą­ce tech­no­lo­gię z finan­sa­mi. Zaczę­ły się wykształ­cać dwa rodza­je fin­te­chów. Mamy fin­tech, któ­re chcą mieć licen­cję insty­tu­cji pie­nią­dza publicz­ne­go albo po pro­stu licen­cję ban­ko­wą i idą w kie­run­ku nowych ban­ków – mówi­my na nie neo­ban­ki. Albo mamy takie fin­te­chy, któ­re sta­ra­ją się odna­leźć takie tech­no­lo­gie, któ­re w jakiś spo­sób uspraw­ni­ły by insty­tu­cje w finan­so­wy spo­sób. One sta­ra­ją się być dostaw­cą tej tech­no­lo­gii dla sek­to­ra finan­so­we­go (…) Jest mnó­stwo nie­pew­no­ści. Są fin­te­chy, któ­re są miej­scem, w któ­rym może­my zarzą­dzać rachun­ka­mi. Obec­nie ban­ki na pod­sta­wie dyrek­ty­wy, powin­ny takie­mu fin­te­cho­wi udo­stęp­nić nasze dane, jeśli sobie życzy­my. Może­my mieć plat­for­mę, gdzie wepnie­my róż­ne rachun­ki naszych ban­ków i apli­ka­cja będzie zbie­ra­ła nasze finan­se. Może­my lepiej zarzą­dzać, ale pierw­szym trig­ge­rem jest bez­pie­czeń­stwo. Boimy się, że ktoś wykrad­nie nasze dane. Łatwiej jest zaata­ko­wać star­tup czy roz­wi­ja­ją­cą się spół­kę tech­no­lo­gicz­ną niż ban­ki, któ­re budu­ją swo­je zabez­pie­cze­nia lata­mi. Dru­gą rze­czą są pew­ne­go rodza­ju nad­uży­cia. Dosyć gło­śna spra­wa spół­ki jed­ne­go ban­ku, któ­ry opie­rał swój sys­tem o spół­kę nie­miec­ką, z któ­rej nagle znik­nę­ły 2 miliar­dy euro. Audyt zauwa­żył to dopie­ro w 2019 roku”

― Dr. Kata­rzy­na Nie­wiń­ska, Facul­ty of Mana­ge­ment UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top