#32 What will the banks of the future look like?

The topic of the sixth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is fin­techs, which are inno­va­ti­ve finan­cial tech­no­lo­gies and plat­forms that offer high-tech finan­cial servi­ces to con­su­mers. They have been gro­wing at a rapid pace recen­tly, influ­en­ced in some way by the coro­na­vi­rus pan­de­mic. It is now possi­ble not only to pay onli­ne, but also to take out a loan, exchan­ge cur­ren­cy or com­pa­re pri­ces betwe­en dif­fe­rent shops. Which way will fin­tech deve­lop­ment be heading?

The epi­so­de­’s expert is Dr Kata­rzy­na Nie­win­ska, head of the Fin­Tech Exe­cu­ti­ve Pro­gram at the Facul­ty of Mana­ge­ment, UW, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- thre­ats to banks from advan­ced finan­cial tech­no­lo­gies and the pro­spects of fin­techs repla­cing tra­di­tio­nal ban­king in the near futu­re,
- ele­ments that make us do less and less trans­ac­tions thro­ugh banks and more often click (even uncon­scio­usly) on links to pay­ment plat­forms,
- pro­jec­ted deve­lop­ment direc­tions of fin­techs and insu­re­techs,
- the impact of the digi­tal eco­no­my and the acce­le­ra­ted digi­ta­li­sa­tion encro­aching on vario­us are­as of our lives on the dec­li­ning popu­la­ri­ty of banks,
- the impact of the COVID-19 pan­de­mic on finan­cial mar­ket deve­lop­ment,
- rese­arch results of Polish and fore­ign fin­techs
- local plat­forms such as Blu­eMe­dia and Alle­gro­Pau are other Polish fin­techs that have conqu­ered the world,
- the dif­fi­cul­ties faced by poli­cy makers and users them­se­lves in dealing with the rapid deve­lop­ment of finan­cial tech­no­lo­gies,
- the trans­pa­ren­cy of fin­techs and the­ir public perception.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„W 2008 roku, czy­li po kry­zy­sie, gdy zosta­ła nad­szarp­nię­ta repu­ta­cja ryn­ku, zro­dzi­ły się róż­ne­go rodza­ju roz­wią­za­nia, łączą­ce tech­no­lo­gię z finan­sa­mi. Zaczę­ły się wykształ­cać dwa rodza­je fin­te­chów. Mamy fin­tech, któ­re chcą mieć licen­cję insty­tu­cji pie­nią­dza publicz­ne­go albo po pro­stu licen­cję ban­ko­wą i idą w kie­run­ku nowych ban­ków – mówi­my na nie neo­ban­ki. Albo mamy takie fin­te­chy, któ­re sta­ra­ją się odna­leźć takie tech­no­lo­gie, któ­re w jakiś spo­sób uspraw­ni­ły by insty­tu­cje w finan­so­wy spo­sób. One sta­ra­ją się być dostaw­cą tej tech­no­lo­gii dla sek­to­ra finan­so­we­go (…) Jest mnó­stwo nie­pew­no­ści. Są fin­te­chy, któ­re są miej­scem, w któ­rym może­my zarzą­dzać rachun­ka­mi. Obec­nie ban­ki na pod­sta­wie dyrek­ty­wy, powin­ny takie­mu fin­te­cho­wi udo­stęp­nić nasze dane, jeśli sobie życzy­my. Może­my mieć plat­for­mę, gdzie wepnie­my róż­ne rachun­ki naszych ban­ków i apli­ka­cja będzie zbie­ra­ła nasze finan­se. Może­my lepiej zarzą­dzać, ale pierw­szym trig­ge­rem jest bez­pie­czeń­stwo. Boimy się, że ktoś wykrad­nie nasze dane. Łatwiej jest zaata­ko­wać star­tup czy roz­wi­ja­ją­cą się spół­kę tech­no­lo­gicz­ną niż ban­ki, któ­re budu­ją swo­je zabez­pie­cze­nia lata­mi. Dru­gą rze­czą są pew­ne­go rodza­ju nad­uży­cia. Dosyć gło­śna spra­wa spół­ki jed­ne­go ban­ku, któ­ry opie­rał swój sys­tem o spół­kę nie­miec­ką, z któ­rej nagle znik­nę­ły 2 miliar­dy euro. Audyt zauwa­żył to dopie­ro w 2019 roku”

― Dr. Kata­rzy­na Nie­wiń­ska, Facul­ty of Mana­ge­ment UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top