#33 Will blockchains revolutionise our lives?

The topic of the seventh epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is block­cha­ins and the­ir imple­men­ta­tion within ele­ments of poli­cy and gover­nan­ce. Altho­ugh it is dif­fi­cult to say who the cre­ator of block­cha­in tech­no­lo­gy was, and many people even find it dif­fi­cult to cle­ar­ly sta­te what block­cha­ins actu­al­ly are, the tech­no­lo­gy has the poten­tial to revo­lu­tio­ni­se many are­as of our lives. What are block­cha­ins, why is the­re so much talk abo­ut them and what is the­ir potential? 

The expert for the epi­so­de isŁukasz Jonak, ana­lyst at DELab UW and head of the Social Machi­ne pro­ject, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion of block­cha­ins,
- the bene­fits they bring, bey­ond the reali­sa­tion of the idea of «com­mu­ni­ty»,
- the defi­ni­tion of bit­co­in – whe­re does it come from? Who «pro­du­ces» them and gives them a cer­ta­in value?
- the use of bit­co­in and the advan­ta­ges of having a digi­tal cur­ren­cy in your wal­let,
- the impact of the COVID-19 pan­de­mic on block­cha­in and bit­co­in deve­lop­ment,
- the trend away from «tra­di­tio­nal» money asso­cia­ted with the deve­lop­ment of cryp­to­cur­ren­cies,
- the oppor­tu­ni­ties cre­ated by block­cha­in tech­no­lo­gy in public poli­cy-making and governance.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Jed­nym ze spo­so­bów mówie­nia o tym, czym jest block­cha­in, to opo­wie­dze­nia o tym, co pro­du­ku­je. To taki mecha­nizm, któ­ry ma umoż­li­wić nam wypro­du­ko­wa­nie swe­go rodza­ju wspól­ne­go mia­now­ni­ka tego, na co się umó­wi­li­śmy, pew­nej wie­dzy, pew­ne­go zaufa­nia. Pew­nej praw­dy, nie­za­leż­nie od tego, czy ufa­my ludziom, któ­rzy wraz z nami w ramach tego sys­te­mu funk­cjo­nu­ją. Może­my ich nie znać, ale ponie­waż wie­my jak sys­tem funk­cjo­nu­je, jeste­śmy w sta­nie być pew­ni, że to, co jest w tym sys­te­mie zapi­sa­ne, w takiej roz­pro­szo­nej bazie danych, jest wspól­ne dla nas wszyst­kich Jest czymś, co pro­du­ku­je pewien rodzaj wie­dzy wspól­nej dzie­lo­nej przez wszyst­kich. Jak to dzia­ła? Może­my opo­wie­dzieć sobie w ten spo­sób o block­cha­inie, że jest to pewien rodzaj gry. Twór­cy block­cha­ina zapra­sza­ją nas do gry, w któ­rej coś moż­na zyskać, a coś moż­na stra­cić (…) Jest zało­że­nie o tym, że ludzie są racjo­nal­ni, będą dzia­ła­li zgo­nie ze swo­im inte­re­sem. Jest takie zało­że­nie, że jeże­li ktoś wej­dzie do tej gry, to będzie dzia­łał zgod­nie z zasa­da­mi tej gry, zyska coś, a przy oka­zji ten sys­tem wyge­ne­ru­je to, o czym mówi­li­śmy przed chwi­lą – ten wspól­ny mia­now­nik wie­dzy, ten wspól­ny ele­ment pew­no­ści, że wszy­scy wie­my to samo i się na to zgo­dzi­li­śmy i że to jest bez­piecz­ne, że nie moż­na tego podmienić”

― Łukasz Jonak, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top