#34 Foresight or visionary planning a few steps ahead

The topic of the eighth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the fore­si­ght method. This inno­va­ti­ve fore­ca­sting of the long-term futu­re pin­ned its hopes on the fact that a struc­tu­red discus­sion makes it possi­ble to build deve­lop­ment sce­na­rios suc­cess­ful­ly. What is fore­si­ght and what are its effects for plan­ning our social environment? 

The epi­so­de­’s expert is Prof. Woj­ciech Dzie­mia­no­wicz from the Facul­ty of Geo­gra­phy and Regio­nal Stu­dies of the Uni­ver­si­ty of War­saw and sub­stan­ti­ve coor­di­na­tor of the Fore­si­ght spe­cia­li­sa­tion at the Uni­ver­si­ty of War­saw, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- a defi­ni­tion of the fore­si­ght method,
- the assump­tions of „social” futu­re-making and the methods and tools that make it possi­ble,
- dif­fe­ren­ces betwe­en fore­si­ght and tra­di­tio­nal spa­ce plan­ning,
- exam­ples of spe­ci­fic sce­na­rios pre­pa­red with this method: in Polish cities and regions, but also in the social spa­ce,
- the effects of the fore­si­ght appro­ach and the deter­mi­nants that allow us to know that we are dealing with „visio­na­ry” rather than sim­ple plan­ning,
- the sour­ces of the idea to teach fore­si­ght at the UW and the are­as in which stu­dents will ope­ra­te after com­ple­ting the­ir specialisation.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Chy­ba żaden naj­lep­szy eko­no­me­tryk, jeże­li spoj­rzy w swo­ją pro­gno­zę obar­czo­ną naj­mniej­szym błę­dem sta­ty­stycz­nym, nie da sobie ręki uciąć, że tak będzie. Nato­miast my sta­ra­my się uczyć naszych stu­den­tów, by byli otwar­ci na róż­ne sce­na­riu­sze roz­wo­ju. Na róż­ne dobrze prze­dys­ku­to­wa­ne sce­na­riu­sze, ponie­waż w tym jest naj­wyż­sza war­tość. Jako przy­kład mogę podać nawią­za­nie do dzi­siej­szej sytu­acji w Pol­sce. W 2017 roku Komi­sja Euro­pej­ska ogło­si­ła Bia­łą Księ­gę nt. Przy­szło­ści Euro­py, w skró­cie nazy­wa się to Sce­na­riu­sze Junc­ke­ra. Jestem prze­ko­na­ny, że wyko­rzy­sty­wa­no róż­ne­go rodza­ju meto­dy fore­si­gh­to­we. W tym rapor­cie poka­za­ne są pew­ne ten­den­cje: jak się zmie­nia licz­ba lud­no­ści w Euro­pie, na świe­cie, jak się sta­rze­je­my, jakie kra­je w jakim tem­pie się roz­wi­ja­ją. Co może­my robić wspól­nie, czy­li taka ana­li­za oprócz sze­re­gów cza­so­wych, rów­nież ana­li­za jako­ścio­wa poli­ty­ki euro­pej­skiej. W ramach tych pię­ciu sce­na­riu­szy zapre­zen­to­wa­no jeden, któ­ry brzmi mniej wię­cej: co, któ­rzy chcą, robią wię­cej. Jeże­li przy­ło­ży­my to do dzi­siej­szej sytu­acji i w Pol­sce ktoś mówi, że może­my grać twar­dy­mi kar­ta­mi, ponie­waż Unia Euro­pej­ska w zasa­dzie jest w sza­chu, to ja odsy­łam do tego opra­co­wa­nia z 2017 roku”

― Prof. Woj­ciech Dzie­mia­no­wicz, WGiSR UW, Fore­si­ght UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top