#36 What does the state know about us and what can it do with this knowledge?

The topic of the tenth epi­so­de of the second season of the «Efekt Sie­ci» pod­cast is data. What does our sta­te know abo­ut us, what data on citi­zens» acti­vi­ties does the public admi­ni­stra­tion col­lect, and what does it do with this data and how does it han­dle pro­ces­sing and sto­ring it?

The expert for the epi­so­de is Wero­ni­ka Prze­cher­ska, a DELab UW ana­lyst and PhD stu­dent at the Facul­ty of Socio­lo­gy of the Uni­ver­si­ty of War­saw, who answers abo­ut the results of her rese­arch and questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion of sta­te data – is it just the data we leave on offi­cial forms?
- sour­ces from which the sta­te obta­ins infor­ma­tion abo­ut its citi­zens,
- ways of using a varie­ty of data, for exam­ple from loy­al­ty cards, search engi­nes or social media,
- the chal­len­ges faced by coun­tries in the face of the gro­wing chal­len­ge of data­ifi­ca­tion and big data,
- the secu­ri­ty of data gene­ra­ted by the health sec­tor (which by defi­ni­tion has all possi­ble data abo­ut us),
- the dan­gers lur­king in our data and how dif­fe­rent coun­tries are dealing with it,
- the trans­for­ma­tion of the model citi­zen, ready to live in a data­fi­ca­ted state.

Share

„Gene­ru­je­my codzien­nie bar­dzo duże ilo­ści danych, przy­kła­do­wo korzy­sta­jąc z wyszu­ki­wa­rek i mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Tych danych jest coraz wię­cej, bo wła­ści­wie tą daną może być wszyst­ko. Może być nią obraz, tekst, zakup w sie­ci – może być każ­dy ruch i każ­de klik­nię­cie. Gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie danych jest coraz tań­sze. Tech­no­lo­gia ofe­ru­je nam tak­że moż­li­wo­ści coraz szyb­sze­go ich ana­li­zo­wa­nia. Insty­tu­cje pań­stwo­we i pry­wat­ne, fir­my komer­cyj­ne mogą wycią­gać wnio­ski z tych danych, mogą je gro­ma­dzić, ana­li­zo­wać i tę wie­dzę w sek­to­rze publicz­nym wyko­rzy­sty­wać do tego, by na co dzień żyło się nam łatwiej i by usłu­gi publicz­ne, któ­re ofe­ru­je nasze pań­stwo były lepiej dopa­so­wa­ne do naszych potrzeb (…) Żyje­my w cza­sie, gdy zmie­nia­ją się funk­cje pań­stwa i zmie­nia się samo pań­stwo. Pań­stwa prze­cho­dzą trans­for­ma­cje, a ten kie­ru­nek trans­for­ma­cji – przej­ście od pań­stwa ana­lo­go­we­go, sku­pio­ne­go na wewnętrz­nych pro­ce­sach, do pań­stwa cyfro­we­go. Jeże­li pań­stwa nie będą wyko­rzy­sty­wa­ły tego cyfro­we­go poten­cja­łu tech­no­lo­gii, to po pierw­sze będą musia­ły liczyć się ze stra­ta­mi finan­so­wy­mi, po dru­gie, nie będą potra­fi­ły dopa­so­wać się do wymo­gów oby­wa­te­li, przy­sto­so­wa­nych bądź też korzy­sta­ją­cych na co dzień z tych cyfro­wych narzę­dzi i chcą­cych z nich korzystać”. 

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top