#36 What does the state know about us and what can it do with this knowledge?

The topic of the tenth epi­so­de of the second season of the «Efekt Sie­ci» pod­cast is data. What does our sta­te know abo­ut us, what data on citi­zens» acti­vi­ties does the public admi­ni­stra­tion col­lect, and what does it do with this data and how does it han­dle pro­ces­sing and sto­ring it?

The expert for the epi­so­de is Wero­ni­ka Prze­cher­ska, a DELab UW ana­lyst and PhD stu­dent at the Facul­ty of Socio­lo­gy of the Uni­ver­si­ty of War­saw, who answers abo­ut the results of her rese­arch and questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion of sta­te data – is it just the data we leave on offi­cial forms?
- sour­ces from which the sta­te obta­ins infor­ma­tion abo­ut its citi­zens,
- ways of using a varie­ty of data, for exam­ple from loy­al­ty cards, search engi­nes or social media,
- the chal­len­ges faced by coun­tries in the face of the gro­wing chal­len­ge of data­ifi­ca­tion and big data,
- the secu­ri­ty of data gene­ra­ted by the health sec­tor (which by defi­ni­tion has all possi­ble data abo­ut us),
- the dan­gers lur­king in our data and how dif­fe­rent coun­tries are dealing with it,
- the trans­for­ma­tion of the model citi­zen, ready to live in a data­fi­ca­ted state.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Gene­ru­je­my codzien­nie bar­dzo duże ilo­ści danych, przy­kła­do­wo korzy­sta­jąc z wyszu­ki­wa­rek i mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Tych danych jest coraz wię­cej, bo wła­ści­wie tą daną może być wszyst­ko. Może być nią obraz, tekst, zakup w sie­ci – może być każ­dy ruch i każ­de klik­nię­cie. Gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie danych jest coraz tań­sze. Tech­no­lo­gia ofe­ru­je nam tak­że moż­li­wo­ści coraz szyb­sze­go ich ana­li­zo­wa­nia. Insty­tu­cje pań­stwo­we i pry­wat­ne, fir­my komer­cyj­ne mogą wycią­gać wnio­ski z tych danych, mogą je gro­ma­dzić, ana­li­zo­wać i tę wie­dzę w sek­to­rze publicz­nym wyko­rzy­sty­wać do tego, by na co dzień żyło się nam łatwiej i by usłu­gi publicz­ne, któ­re ofe­ru­je nasze pań­stwo były lepiej dopa­so­wa­ne do naszych potrzeb (…) Żyje­my w cza­sie, gdy zmie­nia­ją się funk­cje pań­stwa i zmie­nia się samo pań­stwo. Pań­stwa prze­cho­dzą trans­for­ma­cje, a ten kie­ru­nek trans­for­ma­cji – przej­ście od pań­stwa ana­lo­go­we­go, sku­pio­ne­go na wewnętrz­nych pro­ce­sach, do pań­stwa cyfro­we­go. Jeże­li pań­stwa nie będą wyko­rzy­sty­wa­ły tego cyfro­we­go poten­cja­łu tech­no­lo­gii, to po pierw­sze będą musia­ły liczyć się ze stra­ta­mi finan­so­wy­mi, po dru­gie, nie będą potra­fi­ły dopa­so­wać się do wymo­gów oby­wa­te­li, przy­sto­so­wa­nych bądź też korzy­sta­ją­cych na co dzień z tych cyfro­wych narzę­dzi i chcą­cych z nich korzystać”. 

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top