#38 A way to challenge coronavirus? University!

The topic of the twel­fth epi­so­de of the second season of the pod­cast „Efekt Sie­ci” are cre­ati­ve pro­jects orga­ni­zed at the Uni­ver­si­ty of War­saw. Spe­cial atten­tion was given to the inter­na­tio­nal hac­ka­thon Edu­Hack 2021, of which DELab UW is a con­tent part­ner.

The expert in this epi­so­de is Tomasz Szy­mań­ski (CWiD UW), who talks abo­ut inno­va­ti­ve ini­tia­ti­ves of inter­na­tio­nal sco­pe, (co-)organized by the Uni­ver­si­ty of War­saw and answers questions of Dr. Justy­na Pokoj­skaabo­ut:
- good prac­ti­ces rela­ted to ven­tu­res,
- pan­de­mi­c’s role in acti­va­ting stu­dents in desi­gning chan­ge,
- chan­ges in teaching and in the very orga­ni­za­tion of uni­ver­si­ties that are the result of the first wave of the pan­de­mic,
- the role of higher edu­ca­tion in the edu­ca­tion sys­tem during the coro­na­cri­sis,
- chan­ces for the uni­ver­si­ty to be a reme­dy for vario­us ills and pro­blems during a pandemic.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Chcie­li­śmy poroz­ma­wiać z róż­ny­mi uni­wer­sy­te­ta­mi, for­mal­nie lub nie­for­mal­nie zwią­za­ny­mi w UW, o tym, z jaki­mi pro­ble­ma­mi się bory­ka­ją. Nie zaczy­na­li­śmy od wyzwań, ale raczej od dia­gno­zy sytu­acji, w któ­rej wszy­scy mają dla sie­bie jakieś lek­cje do odro­bie­nia. Dużo cza­su poświę­ci­li­śmy na kon­takt z uni­wer­sy­te­ta­mi w Euro­pie Środ­ko­wej i Wschod­niej. Oka­za­ło się, że wca­le nie jest tak, że wszy­scy sto­ją przed taki­mi samy­mi wyzwa­nia­mi. Są uni­wer­sy­te­ty, któ­re oka­zu­je się, że nie mają żad­ne­go pro­ble­mu – przej­ście na edu­ka­cję zdal­ną odby­ło się auto­ma­tycz­nie. Kie­dy mówi­my jakie wyzwa­nia dia­gno­zu­je­my w Pol­sce, to oni mówią »To nie są nasze pro­ble­my, może­my wam pomóc, może­my się podzie­lić wie­dzą (…) Ale oczy­wi­ście to była mniej­szość uni­wer­sy­te­tów. Kie­dy roz­ma­wia­li­śmy z uczel­nia­mi w Pol­sce, Niem­czech, Cze­chach i na Sło­wa­cji, oka­za­ło się, że tutaj mamy wspól­ny mia­now­nik i ten spo­sób prze­cho­dze­nia na zdal­ną naukę wca­le tak gład­ko nie poszedł i nie idzie. Dalej wspól­nie poszu­ki­wa­li­śmy tych roz­wią­zań i powią­zań, żeby stwo­rzyć wspól­ne wyzwa­nie. W efek­cie koń­co­wym hac­ka­thon, któ­ry dzi­siaj orga­ni­zu­je­my jest przed­się­wzię­ciem, w któ­rym udział bie­rze wie­le uczel­ni. Jak już wie­dzie­li­śmy z kim jeste­śmy w part­ner­stwie, zaczę­li­śmy szu­kać jakie mate­ria­ły wypra­co­wa­no na tych uni­wer­sy­te­tach przez ten czas. Na przy­kład, czy to w War­sza­wie Wydział Psy­cho­lo­gii nas popro­wa­dził w swo­je duże bada­nia nad sta­nem zdro­wia psy­chicz­ne­go w trak­cie pan­de­mii, rów­nież stu­den­tów, czy to w Bonn nad obcią­że­niem nauką w cza­sie zdal­ne­go naucza­nia, czy też w Buda­pesz­cie każ­dy miał jakieś ankie­ty, badania”. 

― Tomasz Szy­mań­ski, CWiD UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top