#4 Love in the Digital Age

The fourth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast s devo­ted to the issue of human rela­tion­ships chan­ging under the influ­en­ce of digi­tal technologies. 

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Prof. Rena­ta Włoch. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– the impact of digi­tal tech­no­lo­gies on the emo­tio­nal sphere,
– modern expec­ta­tions of a part­ner and the possi­bi­li­ty of a robot repla­cing a human,
– the meaning of the term «val­ley of the uncanny»,
– the dan­ger posed by robots being too simi­lar to humans,
– the futu­re of the sexu­al sphere.

Share

Zmie­nia­ją się ryn­ki matry­mo­nial­ne – spo­ra część mał­żeństw jest zadzierz­ga­na w sie­ci, w tym momen­cie zaczy­na być to nor­mal­ną prak­ty­ką spo­łecz­ną. Gdy swat­ką jest plat­for­ma, zacho­dzi pro­ces cha­rak­te­ry­stycz­ny dla gospo­dar­ki cyfro­wej […] Sztucz­na inte­li­gen­cja nie jest taką, jaką wyobra­ża­my sobie w sci-fi, ale jest jed­ną z moż­li­wo­ści, któ­ra speł­ni ocze­ki­wa­nia wie­lu osób. Wachlarz ludz­kich zacho­wań w kon­tek­ście kon­stru­owa­nia rela­cji jest sze­ro­ki i moc­no defi­nio­wa­ny kul­tu­ro­wo. W przy­szło­ści pale­ta zacho­wań sek­su­al­nych roz­sze­rzy się o związ­ki z AI, huma­no­idal­ny­mi robo­ta­mi. Będą jed­ną z moż­li­wo­ści, w któ­rym reali­zu­je­my i kon­stru­uje­my relacje.

― Prof. Rena­ta Włoch, Scien­ce Direc­tor DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top