#4 Love in the Digital Age

The fourth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” pod­cast s devo­ted to the issue of human rela­tion­ships chan­ging under the influ­en­ce of digi­tal technologies. 

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­na Pokoj­ska is Prof. Rena­ta Włoch. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– the impact of digi­tal tech­no­lo­gies on the emo­tio­nal sphere,
– modern expec­ta­tions of a part­ner and the possi­bi­li­ty of a robot repla­cing a human,
– the meaning of the term «val­ley of the uncanny»,
– the dan­ger posed by robots being too simi­lar to humans,
– the futu­re of the sexu­al sphere.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Zmie­nia­ją się ryn­ki matry­mo­nial­ne – spo­ra część mał­żeństw jest zadzierz­ga­na w sie­ci, w tym momen­cie zaczy­na być to nor­mal­ną prak­ty­ką spo­łecz­ną. Gdy swat­ką jest plat­for­ma, zacho­dzi pro­ces cha­rak­te­ry­stycz­ny dla gospo­dar­ki cyfro­wej […] Sztucz­na inte­li­gen­cja nie jest taką, jaką wyobra­ża­my sobie w sci-fi, ale jest jed­ną z moż­li­wo­ści, któ­ra speł­ni ocze­ki­wa­nia wie­lu osób. Wachlarz ludz­kich zacho­wań w kon­tek­ście kon­stru­owa­nia rela­cji jest sze­ro­ki i moc­no defi­nio­wa­ny kul­tu­ro­wo. W przy­szło­ści pale­ta zacho­wań sek­su­al­nych roz­sze­rzy się o związ­ki z AI, huma­no­idal­ny­mi robo­ta­mi. Będą jed­ną z moż­li­wo­ści, w któ­rym reali­zu­je­my i kon­stru­uje­my relacje.

― Prof. Rena­ta Włoch, Scien­ce Direc­tor DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top