#40 Will personal data become the currency of the future?

The topic of the four­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is onli­ne pri­va­cy and the pri­ce we have to pay for it. Over 75 per­cent of Inter­net users in Poland belie­ve they have full (or par­tial) con­trol over the­ir onli­ne data. Among Euro­pe­ans, the per­cen­ta­ge is much lower, with only 14% hol­ding a simi­lar view. Why such dif­fe­ren­ces? Is it bet­ter in Poland than in other coun­tries?

Expert know­led­ge and results of his rese­arch are sha­red by Michal Paliń­ski, a DELab UW ana­lyst and PhD stu­dent at Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- sour­ces of discre­pan­cies in Euro­ba­ro­me­ter surveys – whe­ther we are a gre­en island of onli­ne pri­va­cy or the oppo­si­te: we have lit­tle awa­re­ness of what hap­pens to our data,
- the value of our per­so­nal infor­ma­tion and how to cal­cu­la­te the „pri­ce” – what the Michał stu­dy conc­lu­des on this issue,
- which data is most valu­able to dif­fe­rent enti­ties,
- our pro­pen­si­ty to „tra­de” our data and the enti­ties that make money from it,
- the ways in which digi­tal enti­ties mone­ti­ze data,
- sour­ces of the discre­pan­cy betwe­en dec­la­ra­tions (we don’t want to sha­re our data onli­ne) and atti­tu­des (we don’t read pri­va­cy policies).

Share

„Od pew­ne­go cza­su sta­ram się wyce­nić te dane, uży­wa­jąc róż­nych meto­do­lo­gii. Przed wej­ściem RODO posta­ra­łem się spraw­dzić na ile użyt­kow­ni­cy byli­by skłon­ni zapła­cić za ochro­nę danych. To było moje pierw­sze bada­nie doty­czą­ce wyce­ny. Teraz, po wej­ściu RODO spraw­dza­łem skłon­ność do akcep­ta­cji raba­tów za róż­ne­go rodza­ju usłu­gi w sie­ci w zamian za udo­stęp­nie­nie danych oso­bo­wych: bar­dziej wraż­li­wych czy mniej wraż­li­wych. Czy­li skłon­no­ści do współ­pła­ce­nia swo­imi dany­mi za usłu­gi w sie­ci. Mówi się, że data is new oil, dane będą być może nową walu­tą w sie­ci. Dla­te­go chcia­łem spraw­dzić na ile użyt­kow­ni­cy byli­by skłon­ni akcep­to­wać takie raba­ty za prze­jazd Ube­rem czy za rezer­wa­cję noc­le­gu na Airbnb w zamian za dane: tra­sie prze­jaz­du Ube­rem albo loka­li­za­cji noc­le­gu jakiejś trze­ciej stro­nie. Wyni­ki są dla mnie dość cie­ka­we. Oka­zu­je się, że to, co jest dla nas naj­bar­dziej cen­ne, kla­sycz­ne dane oso­bo­we, jak imię i nazwi­sko, dla rekla­mo­daw­ców nie są naj­cen­niej­sze. Z moje­go ostat­nie­go bada­nia wyła­nia się to obraz użyt­kow­ni­ka, któ­ry bro­ni takiej kla­sycz­nej pry­wat­no­ści. Nie chciał­by, żeby ktoś wie­dział kim jest z imie­nia i nazwi­ska w cza­sie tego prze­jaz­du tak­sów­ką. Tak napraw­dę to, co jest naj­bar­dziej cen­ne dla firm rekla­mo­wych to oczy­wi­ście nie jest ID, ale ID cia­stecz­ka inter­ne­to­we­go. Infor­ma­cja o tym, co użyt­kow­nik robi w sie­ci. W moim bada­niu oka­za­ło się, że użyt­kow­ni­cy przy­wią­zu­ją małą wagę do tego, czy dzie­lą się z tym przy­kła­do­wym rekla­mo­daw­cą, o ile nie ma tam powią­za­nia z imie­niem i nazwi­skiem, uwa­ża­ją, że jest to coś bez­piecz­ne­go, mało war­te­go, co moż­na odstą­pić za nie­wiel­ką kwo­tę. Tak napraw­dę to są naj­waż­niej­sze dane, dzię­ki któ­rym moż­na użyt­kow­ni­ko­wi wyświe­tlić dobrze sper­so­na­li­zo­wa­ną reklamę.

― Michał Paliń­ski, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top