#41 Remote academy

The topic of the fifte­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is remo­te lear­ning and rese­arch on remo­te edu­ca­tion during a pan­de­mic. Sin­ce spring, we have made a quan­tum leap in remo­te lear­ning – accor­ding to the Inde­pen­dent Stu­dents» Asso­cia­tion, even befo­re the sum­mer vaca­tions as many as 70% of stu­dents par­ti­ci­pa­ted in remo­te clas­ses con­duc­ted in the form of cor­re­spon­den­ce, i.e. via e‑mails with the tutors. What does it look like today and what do the survey results say?

Expert know­led­ge and fin­dings from the report „Remo­te lear­ning. Taming the (un)known” sha­res Dr. Joan­na Mazur, a DELab UW ana­lyst who answers Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- conc­lu­sions from the stu­dies revie­wed,
- „sta­te” of remo­te edu­ca­tion after near­ly a year of trans­i­tio­ning to the new mode,
- the most effec­ti­ve forms of distan­ce lear­ning and the fac­tors that deter­mi­ne its suc­cess,
- the big­gest advan­ta­ges of remo­te lear­ning,
- the chal­len­ges that remo­te edu­ca­tion cre­ates,
- the way a new form of teaching deals with ine­qu­ali­ty,
- the issue of per­so­na­li­za­tion in teaching and indi­vi­du­ali­zed cour­ses tailo­red to the needs of lear­ners, and the oppor­tu­ni­ties and thre­ats the model cre­ates for the modern academy.

Share

„Coraz waż­niej­szą rolę w zdal­nym naucza­niu odgry­wa też jak zapla­no­wa­ne, jak pomy­śla­ne są inte­rak­cje. Zarów­no, jeśli cho­dzi o spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się syn­chro­nicz­nie, jak i jeże­li cho­dzi o mate­ria­ły do pra­cy asyn­chro­nicz­nej, czy­li jakiś feed­back, któ­re­go pro­wa­dzą­cy udzie­la­ją stu­den­tom, jakie­goś rodza­ju pró­ba wpro­wa­dza­nia ele­men­tów inte­rak­cji (…) Dosyć jed­no­znacz­nie wyni­ka to z badań, któ­re zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne, że zarów­no pro­wa­dzą­cy, jak i stu­den­ci odczu­wa­ją naucza­nie zdal­ne jako bar­dziej cza­so­chłon­ne, pra­co­chłon­ne. Wyda­je mi się, że kwe­stia pra­co­chłon­no­ści i cza­so­chłon­no­ści zdal­ne­go naucza­nia wią­że się też z tą koniecz­no­ścią przy­go­to­wy­wa­nia zajęć w tym for­ma­cie po raz pierwszy.

― Dr. Joan­na Mazur, DELab UW, Facul­ty of Law, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top