#42 Digital minimalism, or how not to buy and how not to have

The topic of the sixte­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is mini­ma­lism and con­su­mer trends that have been veri­fied, other times rein­for­ced, by pan­de­mo­nium. During the lock­down and social iso­la­tion, the­re was a 22 per­cent drop in luxu­ry goods pur­cha­ses. This trans­la­tes into bil­lions of euros in savings. Does this mark the sym­bo­lic end of con­su­me­rism? Will coco­oning and neo­no­ma­dism beco­me leading trends in the coming time?

Expert know­led­ge and conc­lu­sions from the survey of mini­ma­list women are sha­red by Wero­ni­ka Prze­cher­ska, a DELab UW ana­lyst and PhD can­di­da­te at the Facul­ty of Socio­lo­gy, UW, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- chan­ces that new tech­no­lo­gies will beco­me a cata­lyst for mini­ma­list atti­tu­des,
- trans­la­ting tra­de dec­li­nes into an atti­tu­de of con­su­me­rism,
- the ways in which mini­ma­list women use the Inter­net, and whe­ther it might be more honest to aban­don onli­ne acti­vi­ty, go ful­ly offli­ne,
- coco­oning and neo­no­ma­dism – wha­t’s that and why are they gro­wing in popu­la­ri­ty right now?
- the poten­tial of the Inter­net to chan­ge people,
- the most pre­cio­us valu­es in an age of pan­de­mic in the face of questio­ning consumerism.

Share

„Będzie­my roz­ma­wiać o dobro­wol­nej, a nie wymu­szo­nej, na przy­kład trud­ną sytu­acją eko­no­micz­ną, stra­te­gii życia. Nie­któ­rzy bada­cze łączą te dwa wąt­ki i twier­dzą, że mini­ma­lizm jest odpo­wie­dzią na tę pokry­zy­so­wą rze­czy­wi­stość po 2008 roku. Tych przy­czyn mini­ma­li­zmu jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Wska­za­ła­bym na czte­ry naj­waż­niej­sze. Przede wszyst­kim jest to wzrost świa­do­mo­ści kon­su­menc­kiej. Czy­li my, jako kon­su­men­ci coraz wię­cej wie­my o spo­so­bach pro­duk­cji, coraz bar­dziej zda­je­my sobie spra­wę w jakich warun­kach i jakim kosz­tem wytwa­rza się na przy­kład ubra­nia, któ­re nosi­my na co dzień. Dru­ga kwe­stia to wzrost świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej. Czy­li zda­je­my sobie spra­wę, w jaki spo­sób ta nad­mier­na kon­sump­cja wpły­wa na śro­do­wi­sko i że kon­su­mu­jąc bez opa­mię­ta­nia po pro­stu zabi­ja­my pla­ne­tę. Roz­gryź­li­śmy też mecha­ni­zmy dzia­ła­nia rekla­my, czy­li jeste­śmy bar­dziej świa­do­mi, że świat kre­owa­ny przez rekla­my ma nie­wie­le wspól­ne­go z naszą rze­czy­wi­sto­ścią i że kupu­jąc kolej­ny przed­miot nie zmie­ni­my naszej codzien­no­ści i to, co widzi­my w rekla­mie ma nie­wie­le wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Jed­no­cze­śnie zmie­nia­ją się nasze cele, wskaź­ni­ki dobro­by­tu, jak nazwa­li­by to socjo­lo­go­wie. Naj­waż­niej­sze są spo­kój, czy­ste powie­trze, czas wol­ny, kon­dy­cja psy­chicz­na i fizycz­na, a nie przed­mio­ty mate­rial­ne (…) Dostęp­ność tech­no­lo­gii może sprzy­jać kom­pul­syw­nym, nie­prze­my­śla­nym zaku­pom. Inter­net w isto­cie jest wiel­kim rekla­mo­wym bil­l­bo­ar­dem, poprzez któ­ry ktoś sta­le zachę­ca nas, żeby­śmy kupi­li, wypró­bo­wa­li coś. Jed­nak sieć, smart­fon są tyl­ko narzę­dzia­mi i przez każ­de­go z nas wyko­rzy­sty­wa­ne są w inny spo­sób. W bada­niu, któ­re prze­pro­wa­dza­łam jesz­cze przed pan­de­mią, chcia­łam poka­zać, jak tech­no­lo­gia sprzy­ja tym oso­bom, któ­re chcą się ogra­ni­czać, chcą kupo­wać mniej, posia­dać mniej. Moż­na wska­zać kil­ka czyn­ni­ków, któ­re są z tech­no­lo­gia­mi związane (…)

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, Facul­ty of Socio­lo­gy, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Scroll to Top