#43 How to teach effectively in the age of the digital revolution?

The topic of the seven­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the digi­tal revo­lu­tion in uni­ver­si­ties. We can come across the the­sis that with the advent of the pan­de­mic, the 20th cen­tu­ry has come to an end in Polish edu­ca­tion. Has a pan­de­mic actu­al­ly cau­sed a revo­lu­tion in higher edu­ca­tion? What are the rese­arch conc­lu­sions on this matter?

Dr. Prze­my­sław Kusz­te­lak (Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW) sha­res his expert know­led­ge and results of his rese­arch on effec­ti­ve ways of remo­te edu­ca­tion, answe­ring Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- real chan­ces for the appe­aran­ce of the much awa­ited tech­no­lo­gi­cal bre­ak­th­ro­ugh at Polish uni­ver­si­ties,
- The sha­pe of the digi­tal revo­lu­tion in the con­text of the rese­arch of Dr. Kusz­te­lak,
- the most effec­ti­ve remo­te edu­ca­tion tech­ni­qu­es,
- ways to measu­re the effec­ti­ve­ness of cour­ses and to see which cour­ses are rece­ived best by dif­fe­rent gro­ups,
- trans­fe­ra­bi­li­ty of rese­arch fin­dings to other forms of edu­ca­tion,
- the futu­re of aca­de­mic edu­ca­tion – will full-time clas­ses ever return to uni­ver­si­ties? Or, on the con­tra­ry, will e‑learning and remo­te cour­ses be incor­po­ra­ted as pri­ma­ry forms of edu­ca­tion?
- per­spec­ti­ve of an expe­rien­ced edu­ca­tor in eva­lu­ating a year of remo­te education.

Share

„Oso­bi­ście od 10 lat pro­wa­dzę kur­sy e‑learningowe i rze­czy­wi­ście teraz sta­ło się to maso­we. Wyda­je mi się, że ta trans­for­ma­cja bar­dzo nagle nastą­pi­ła, ale jest w trak­cie, postę­pu­je. Nie skoń­czy­ła się, bo mamy jesz­cze mnó­stwo barier, róż­ne­go rodza­ju tech­no­lo­gicz­nych. Oka­zu­je się, że wła­ści­wie wszyst­kie uczel­nie, ale nie tyl­ko uczel­nie, mie­rzą się z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi natu­ry tech­nicz­nej. Cho­dzi o moce ser­we­rów, o moc łącz inter­ne­to­wych i tak dalej. Nato­miast ja bym tego nie ogra­ni­czał do edu­ka­cji wyż­szej, dla­te­go, że to cała gospo­dar­ka nie­sa­mo­wi­cie się zmie­ni­ła. Z moich doświad­czeń jest tak, że jesz­cze dwa lata temu po pro­stu nie byli­śmy na to goto­wi i nie mie­li­śmy moż­li­wo­ści zro­bie­nia tego. Dla­te­go, że po pierw­sze nie było moż­li­wo­ści tech­nicz­nych. Kie­dy sta­ra­łem się dwa lata temu pro­wa­dzić na żywo zaję­cia zdal­ne, oka­za­ło się, że kosz­to­wa­ło to jakieś duże pie­nią­dze. Teraz mamy mnó­stwo pro­gra­mów do naucza­nia zdal­ne­go, do tele­kon­fe­ren­cji i wła­ści­wie to wszyst­ko jest za dar­mo. Z dru­giej stro­ny nie było też za bar­dzo chę­ci, jeśli cho­dzi o oso­by. Stu­den­ci aku­rat naj­bar­dziej chęt­nie do tego pod­cho­dzi­li, ale biz­nes – nie­ko­niecz­nie. Oka­zu­je się, że ludzie nie chcie­li za bar­dzo brać udzia­łu w kur­sach e‑learningowych czy zdal­nych, bo mie­li takie poczu­cie, że jed­nak naj­le­piej jest spo­tkać się i bez­po­śred­nio zapy­tać, dopy­tać, posłu­chać. Kon­takt fizycz­ny oka­zał się tu bar­dzo waż­ny. Trze­cia rzecz, bar­dzo cie­ka­wa, biz­nes też nie chciał. Oprócz tego, że jestem wykła­dow­cą na WNE UW, pro­wa­dzę też dużo szko­leń dla firm. Fir­my mówi­ły, że jeże­li zapi­su­je­my na szko­le­nie nasze­go pra­cow­ni­ka, to on musi brać udział sta­cjo­nar­nie, bo ina­czej… chy­ba nie do koń­ca mu wie­rzy­my, że on w tym kur­sie będzie brał udział. Teraz jest zupeł­nie odwrot­nie. To jest niesamowite”

― Dr. Prze­my­sław Kusz­te­lak, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top