#43 How to teach effectively in the age of the digital revolution?

The topic of the seven­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is the digi­tal revo­lu­tion in uni­ver­si­ties. We can come across the the­sis that with the advent of the pan­de­mic, the 20th cen­tu­ry has come to an end in Polish edu­ca­tion. Has a pan­de­mic actu­al­ly cau­sed a revo­lu­tion in higher edu­ca­tion? What are the rese­arch conc­lu­sions on this matter?

Dr. Prze­my­sław Kusz­te­lak (Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces UW) sha­res his expert know­led­ge and results of his rese­arch on effec­ti­ve ways of remo­te edu­ca­tion, answe­ring Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- real chan­ces for the appe­aran­ce of the much awa­ited tech­no­lo­gi­cal bre­ak­th­ro­ugh at Polish uni­ver­si­ties,
- The sha­pe of the digi­tal revo­lu­tion in the con­text of the rese­arch of Dr. Kusz­te­lak,
- the most effec­ti­ve remo­te edu­ca­tion tech­ni­qu­es,
- ways to measu­re the effec­ti­ve­ness of cour­ses and to see which cour­ses are rece­ived best by dif­fe­rent gro­ups,
- trans­fe­ra­bi­li­ty of rese­arch fin­dings to other forms of edu­ca­tion,
- the futu­re of aca­de­mic edu­ca­tion – will full-time clas­ses ever return to uni­ver­si­ties? Or, on the con­tra­ry, will e‑learning and remo­te cour­ses be incor­po­ra­ted as pri­ma­ry forms of edu­ca­tion?
- per­spec­ti­ve of an expe­rien­ced edu­ca­tor in eva­lu­ating a year of remo­te education.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Oso­bi­ście od 10 lat pro­wa­dzę kur­sy e‑learningowe i rze­czy­wi­ście teraz sta­ło się to maso­we. Wyda­je mi się, że ta trans­for­ma­cja bar­dzo nagle nastą­pi­ła, ale jest w trak­cie, postę­pu­je. Nie skoń­czy­ła się, bo mamy jesz­cze mnó­stwo barier, róż­ne­go rodza­ju tech­no­lo­gicz­nych. Oka­zu­je się, że wła­ści­wie wszyst­kie uczel­nie, ale nie tyl­ko uczel­nie, mie­rzą się z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi natu­ry tech­nicz­nej. Cho­dzi o moce ser­we­rów, o moc łącz inter­ne­to­wych i tak dalej. Nato­miast ja bym tego nie ogra­ni­czał do edu­ka­cji wyż­szej, dla­te­go, że to cała gospo­dar­ka nie­sa­mo­wi­cie się zmie­ni­ła. Z moich doświad­czeń jest tak, że jesz­cze dwa lata temu po pro­stu nie byli­śmy na to goto­wi i nie mie­li­śmy moż­li­wo­ści zro­bie­nia tego. Dla­te­go, że po pierw­sze nie było moż­li­wo­ści tech­nicz­nych. Kie­dy sta­ra­łem się dwa lata temu pro­wa­dzić na żywo zaję­cia zdal­ne, oka­za­ło się, że kosz­to­wa­ło to jakieś duże pie­nią­dze. Teraz mamy mnó­stwo pro­gra­mów do naucza­nia zdal­ne­go, do tele­kon­fe­ren­cji i wła­ści­wie to wszyst­ko jest za dar­mo. Z dru­giej stro­ny nie było też za bar­dzo chę­ci, jeśli cho­dzi o oso­by. Stu­den­ci aku­rat naj­bar­dziej chęt­nie do tego pod­cho­dzi­li, ale biz­nes – nie­ko­niecz­nie. Oka­zu­je się, że ludzie nie chcie­li za bar­dzo brać udzia­łu w kur­sach e‑learningowych czy zdal­nych, bo mie­li takie poczu­cie, że jed­nak naj­le­piej jest spo­tkać się i bez­po­śred­nio zapy­tać, dopy­tać, posłu­chać. Kon­takt fizycz­ny oka­zał się tu bar­dzo waż­ny. Trze­cia rzecz, bar­dzo cie­ka­wa, biz­nes też nie chciał. Oprócz tego, że jestem wykła­dow­cą na WNE UW, pro­wa­dzę też dużo szko­leń dla firm. Fir­my mówi­ły, że jeże­li zapi­su­je­my na szko­le­nie nasze­go pra­cow­ni­ka, to on musi brać udział sta­cjo­nar­nie, bo ina­czej… chy­ba nie do koń­ca mu wie­rzy­my, że on w tym kur­sie będzie brał udział. Teraz jest zupeł­nie odwrot­nie. To jest niesamowite”

― Dr. Prze­my­sław Kusz­te­lak, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top