#44 The quantum revolution – what do quantum computers enable us to do?

The topic of the eigh­te­enth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is quan­tum tech­no­lo­gy. IBM recen­tly unve­iled the first com­mer­cial model of a quan­tum com­pu­ter. What are quan­tum com­pu­ters and what is the­ir advan­ta­ge over pre­vio­usly known technologies?

Paweł Gora (MIMUW), CEO of the Quan­tum AI Foun­da­tion, sha­res his exper­ti­se in this area, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- dif­fe­ren­ces betwe­en clas­si­cal com­pu­ters and devi­ces based on quan­tum tech­no­lo­gy,
- the advan­ta­ges of quan­tum com­pu­ting over clas­si­cal com­pu­ting and the acti­vi­ties that quan­tum com­pu­ters ena­ble,
- reasons why quan­tum tech­no­lo­gy and machi­nes based on its capa­bi­li­ties are only now trium­phing,
- limi­ta­tions of quan­tum tech­no­lo­gies,
- per­spec­ti­ves on the deve­lop­ment and popu­la­ri­za­tion of quan­tum computers.

Share

„Zakła­da­jąc, że w pew­nym momen­cie będzie to dzia­łać bar­dzo dobrze, poten­cjal­nie fak­tycz­nie pew­ne pro­ble­my da się roz­wią­zy­wać szyb­ciej. Na przy­kład spo­dzie­wa­my się, że przy pomo­cy kom­pu­te­rów kwan­to­wych będzie­my w sta­nie łamać pew­ne szy­fry, pew­ne algo­ryt­my kryp­to­gra­ficz­ne, sto­so­wa­ne obec­nie, co może sta­no­wić też pewien pro­blem. Poten­cjal­nie na takich kom­pu­te­rach da się też szyb­ciej roz­wią­zy­wać pew­ne skom­pli­ko­wa­ne, zło­żo­ne pro­ble­my opty­ma­li­za­cyj­ne – w sztucz­nej inte­li­gen­cji, ucze­niu maszy­no­wym, w finan­sach, gdzie wie­le rze­czy chce­my opty­ma­li­zo­wać, czy opty­ma­li­za­cja logi­sty­ki – jaki­mi tra­sa­mi nasza flo­ta mia­ła­by jechać. Przy tego typu pro­ble­mach kom­pu­te­ry kwan­to­we mogą mieć zasto­so­wa­nie, poten­cjal­nie znaj­do­wać lep­sze roz­wią­za­nia i szyb­ciej. Rów­nież sty­mu­lo­wa­nie pew­nych pro­ce­sów che­micz­nych, z uwa­gi na to, że lepiej te kom­pu­te­ry nada­ją się do symu­lo­wa­nia pro­ce­sów kwan­to­wych, zacho­dzą­cych w nie­du­żej ska­li. W związ­ku z tym spo­dzie­wa­my się, że mogą mieć zasto­so­wa­nie do pro­duk­cji nowych mate­ria­łów, leków. Nawet teraz, w cza­sie pan­de­mii były pomy­sły, żeby pró­bo­wać sto­so­wać kom­pu­te­ry kwan­to­we do prac zwią­za­nych z two­rze­nie szcze­pion­ki czy leków prze­ciw­ko COVID-19. Poten­cjal­nie szyb­kość dzia­ła­nia, moż­li­wość repre­zen­to­wa­nia więk­szej ilo­ści infor­ma­cji i to, o czym mówi­łem – praw­dzi­wa loso­wość. Nie pseu­do­lo­so­wość, któ­ra wystę­pu­je w kom­pu­te­rach kla­sycz­nych, tyl­ko real­na, rze­czy­wi­sta loso­wość (…) Te kom­pu­te­ry, któ­re mamy w tej chwi­li, mają rap­tem kil­ka­dzie­siąt kubi­tów, więc to nie są jesz­cze bar­dzo duże maszy­ny, jeśli cho­dzi o moc obli­cze­nio­wą. Jeśli cho­dzi o roz­miar fizycz­ny, to jest to skom­pli­ko­wa­na spra­wa. Ukła­dy kwan­to­we trze­ba trzy­mać w izo­la­cji od oto­cze­nia, aby nie docho­dzi­ło do tzw. dekoherencji”

– Paweł Gora, MIMUW, Quan­tum AI Foundation

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top