#46 How to anticipate… present

The topic of the twen­tieth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is now­ca­sting. Can you pre­dict the pre­sent? And if so, based on what data?

Mariusz Mali­now­ski, a docto­ral stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, sha­res his expert know­led­ge and rese­arch results on this topic, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the dif­fe­ren­ces betwe­en now­ca­sting and tra­di­tio­nal obse­rva­tion and descrip­tion,
- the are­as in which the method is appli­ca­ble,
- the data from which the pre­sent is „pre­dic­ted”,
- ways to use data from, for exam­ple, web sear­ches or the digi­tal foot­prints we leave behind in other con­te­xts,
- method limi­ta­tions,
- ways to cle­an data.

Share

„To, co jest istot­ne, jeśli cho­dzi o teraź­niej­szość w rozu­mie­niu eko­no­mii, to pro­blem z tym, że nie do koń­ca wie­my jak agre­ga­ty makro­eko­no­micz­ne – mam na myśli cho­ciaż­by PKB, sto­pę bez­ro­bo­cia czy infla­cję – jaki jest ich poziom w obec­nym mie­sią­cu. Urzę­dy sta­ty­stycz­ne muszą zebrać odpo­wied­nie dane, tych danych jest bar­dzo dużo, meto­dy­ka wyli­cza­nia tych sta­ty­styk ofi­cjal­nych jest dość skom­pli­ko­wa­na. Oczy­wi­ście są też pew­ne ogra­ni­cze­nie insty­tu­cjo­nal­ne, ludzie pra­cu­ją­cy w tych insty­tu­cjach muszą z tymi dany­mi się obyć. Na dobrą spra­wę GUS przed­sta­wi dane doty­czą­ce cho­ciaż­by mar­co­wej sto­py bez­ro­bo­cia dopie­ro pod koniec kwiet­nia. Mamy lukę w naszej wie­dzy, wyno­szą­cą oko­ło mie­sią­ca. Tutaj z pomo­cą przy­cho­dzą nam nowe źró­dła danych, któ­re dostęp­ne są w cza­sie rze­czy­wi­stym. Te nowe źró­dła danych do pró­by osza­co­wa­nia bie­żą­cej sto­py bez­ro­bo­cia. I tu poja­wia się pomysł na nowcasting.

― Mariusz Mali­now­ski, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top