#46 How to anticipate… present

The topic of the twen­tieth epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is now­ca­sting. Can you pre­dict the pre­sent? And if so, based on what data?

Mariusz Mali­now­ski, a docto­ral stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, sha­res his expert know­led­ge and rese­arch results on this topic, answe­ring questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the dif­fe­ren­ces betwe­en now­ca­sting and tra­di­tio­nal obse­rva­tion and descrip­tion,
- the are­as in which the method is appli­ca­ble,
- the data from which the pre­sent is „pre­dic­ted”,
- ways to use data from, for exam­ple, web sear­ches or the digi­tal foot­prints we leave behind in other con­te­xts,
- method limi­ta­tions,
- ways to cle­an data.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„To, co jest istot­ne, jeśli cho­dzi o teraź­niej­szość w rozu­mie­niu eko­no­mii, to pro­blem z tym, że nie do koń­ca wie­my jak agre­ga­ty makro­eko­no­micz­ne – mam na myśli cho­ciaż­by PKB, sto­pę bez­ro­bo­cia czy infla­cję – jaki jest ich poziom w obec­nym mie­sią­cu. Urzę­dy sta­ty­stycz­ne muszą zebrać odpo­wied­nie dane, tych danych jest bar­dzo dużo, meto­dy­ka wyli­cza­nia tych sta­ty­styk ofi­cjal­nych jest dość skom­pli­ko­wa­na. Oczy­wi­ście są też pew­ne ogra­ni­cze­nie insty­tu­cjo­nal­ne, ludzie pra­cu­ją­cy w tych insty­tu­cjach muszą z tymi dany­mi się obyć. Na dobrą spra­wę GUS przed­sta­wi dane doty­czą­ce cho­ciaż­by mar­co­wej sto­py bez­ro­bo­cia dopie­ro pod koniec kwiet­nia. Mamy lukę w naszej wie­dzy, wyno­szą­cą oko­ło mie­sią­ca. Tutaj z pomo­cą przy­cho­dzą nam nowe źró­dła danych, któ­re dostęp­ne są w cza­sie rze­czy­wi­stym. Te nowe źró­dła danych do pró­by osza­co­wa­nia bie­żą­cej sto­py bez­ro­bo­cia. I tu poja­wia się pomysł na nowcasting.

― Mariusz Mali­now­ski, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top