#47 Herbarium in the Digital Age

The topic of the twen­ty-first epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is her­ba­ria. are used to learn abo­ut, clas­si­fy, and descri­be plants. In a world of the Inter­net and uni­ver­sal access to vir­tu­al­ly any know­led­ge, is the­re still any point in col­lec­ting plants, pasting them into albums and ela­bo­ra­te­ly descri­bing them?

Expert know­led­ge and expe­rien­ce is sha­red by Dr. Maja Gra­ni­szew­ska from the Cen­ter for Bio­lo­gi­cal and Che­mi­cal Scien­ces at the Uni­ver­si­ty of War­saw, the mana­ger of the „Her­ba­rium” pro­ject, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the pro­cess of digi­ti­zing her­ba­ria and the pur­po­se for which it is done,
- the exi­sten­ce of plants that have not yet been descri­bed,
- are­as in which cre­sts can help us with the­ir know­led­ge,
- inte­rest of the busi­ness sphe­re in plants, ways of gro­wing and using them,
- methods for cre­ating her­ba­riums in the age of smart­pho­nes,
- ways to enco­ura­ge chil­dre­n’s inte­rest in bota­ny and nature.

Share

„W momen­cie, gdy wpro­wa­dzi­my wszyst­kie oka­zy i wszyst­kie nazwy roślin, teo­re­tycz­nie w inter­ne­cie jest wszyst­ko, to tyl­ko kwe­stia cza­su […] Wyzwa­niem nie są tutaj mchy i poro­sty, ale grzy­by, bo grzy­by cho­ciaż nie są rośli­na­mi, to histo­rycz­nie tak­że zwią­za­ne są ziel­ni­ka­mi i u nas mamy duży zbiór grzy­bów. Daw­niej do ziel­ni­ka sta­ra­no się je jakoś kro­ić, ale teraz jest przy­ję­ta prak­ty­ka susze­nia tak, jak­by­śmy suszy­li w suszar­ce do celów spo­żyw­czych i póź­niej dobra foto­gra­fia jest w sta­nie oddać ich trój­wy­mia­ro­wość. Czę­sto koniecz­ne jest wyko­na­nie zdję­cia z kil­ku stron […] Jedy­na rada, któ­rą chcia­ła­bym prze­ka­zać, to jeże­li ktoś poka­zu­je nam coś cen­ne­go, coś rzad­kie­go, to powstrzy­maj­my się, by od razu foto­gra­fo­wać mając nasz smart­fon, bo w momen­cie wyko­na­nia zdję­cia mamy tę loka­li­za­cję i jeśli jest ona udo­stęp­nio­na, to róż­ni kolek­cjo­ne­rzy mogą się szyb­ko zja­wić, by pozy­skać ten okaz i szyb­ko może dojść do cał­ko­wi­te­go znisz­cze­nia stanowiska”.

– Dr. Maja Gra­ni­szew­ska, Cen­ter for Bio­lo­gi­cal and Che­mi­cal Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top