#47 Herbarium in the Digital Age

The topic of the twen­ty-first epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is her­ba­ria. are used to learn abo­ut, clas­si­fy, and descri­be plants. In a world of the Inter­net and uni­ver­sal access to vir­tu­al­ly any know­led­ge, is the­re still any point in col­lec­ting plants, pasting them into albums and ela­bo­ra­te­ly descri­bing them?

Expert know­led­ge and expe­rien­ce is sha­red by Dr. Maja Gra­ni­szew­ska from the Cen­ter for Bio­lo­gi­cal and Che­mi­cal Scien­ces at the Uni­ver­si­ty of War­saw, the mana­ger of the „Her­ba­rium” pro­ject, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the pro­cess of digi­ti­zing her­ba­ria and the pur­po­se for which it is done,
- the exi­sten­ce of plants that have not yet been descri­bed,
- are­as in which cre­sts can help us with the­ir know­led­ge,
- inte­rest of the busi­ness sphe­re in plants, ways of gro­wing and using them,
- methods for cre­ating her­ba­riums in the age of smart­pho­nes,
- ways to enco­ura­ge chil­dre­n’s inte­rest in bota­ny and nature.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„W momen­cie, gdy wpro­wa­dzi­my wszyst­kie oka­zy i wszyst­kie nazwy roślin, teo­re­tycz­nie w inter­ne­cie jest wszyst­ko, to tyl­ko kwe­stia cza­su […] Wyzwa­niem nie są tutaj mchy i poro­sty, ale grzy­by, bo grzy­by cho­ciaż nie są rośli­na­mi, to histo­rycz­nie tak­że zwią­za­ne są ziel­ni­ka­mi i u nas mamy duży zbiór grzy­bów. Daw­niej do ziel­ni­ka sta­ra­no się je jakoś kro­ić, ale teraz jest przy­ję­ta prak­ty­ka susze­nia tak, jak­by­śmy suszy­li w suszar­ce do celów spo­żyw­czych i póź­niej dobra foto­gra­fia jest w sta­nie oddać ich trój­wy­mia­ro­wość. Czę­sto koniecz­ne jest wyko­na­nie zdję­cia z kil­ku stron […] Jedy­na rada, któ­rą chcia­ła­bym prze­ka­zać, to jeże­li ktoś poka­zu­je nam coś cen­ne­go, coś rzad­kie­go, to powstrzy­maj­my się, by od razu foto­gra­fo­wać mając nasz smart­fon, bo w momen­cie wyko­na­nia zdję­cia mamy tę loka­li­za­cję i jeśli jest ona udo­stęp­nio­na, to róż­ni kolek­cjo­ne­rzy mogą się szyb­ko zja­wić, by pozy­skać ten okaz i szyb­ko może dojść do cał­ko­wi­te­go znisz­cze­nia stanowiska”.

– Dr. Maja Gra­ni­szew­ska, Cen­ter for Bio­lo­gi­cal and Che­mi­cal Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach autonomicznych pojazdów.
With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
Scroll to Top