#48 Inspired by bee swarms, or what genetic algorithms are for

Tags: algorithm

The topic of the twen­ty-second epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is gene­tic algo­ri­thms. When we think of gene­tic algo­ri­thms, bio­lo­gy imme­dia­te­ly comes to mind. Is this a good clue?

Expert know­led­ge and exten­si­ve rese­arch expe­rien­ce is sha­red by Dr. Paweł Napiór­kow­ski, Depu­ty Direc­tor of the UW’s Envi­ron­men­tal Heavy Ion Labo­ra­to­ry, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion and appli­ca­tion of gene­tic algo­ri­thms,
- the possi­bi­li­ty of com­pa­ring this type of intel­li­gent deci­sion-making to arti­fi­cial intel­li­gen­ce is it a simi­lar mecha­nism and can we count on the­ir „self-lear­ning”?
- ways of trans­la­ting the design achie­ved with this method into, for exam­ple, buil­ding design,
- the advan­ta­ges of gene­tic algo­ri­thms over other types of algo­ri­thms,
- limi­ta­tions on the use of such opti­mi­za­tion tools,
- chal­len­ges faced by algo­ri­thm developers/researchers,
- the direc­tion of deve­lop­ment of this branch of science.

Share

„Skąd w ogó­le potrze­ba algo­ryt­mu gene­tycz­ne­go czy tego typu algo­ryt­mu? Jak chwi­lę się nad tym zasta­na­wia­łem, to jest to rzecz dosyć zabaw­na, bo mamy wie­le narzę­dzi infor­ma­tycz­nych, któ­re gene­ral­nie w spo­sób ite­ra­cyj­ny potra­fią znaj­do­wać roz­wią­za­nie. Na przy­kład żeby zna­leźć mini­mum funk­cji wystar­czy prze­cze­sać prze­strzeń, w któ­re ta funk­cja jest okre­ślo­na i w koń­cu znaj­dzie­my roz­wią­za­nie, któ­re jest albo naj­mniej­sze, albo naj­wyż­sze, albo takie, jakie chce­my. Nato­miast jeśli mamy tych wymia­rów coraz wię­cej, czy­li mamy przy­pad­ki, w któ­rych pró­bu­je­my opi­sać zja­wi­sko zale­żą­ce od wie­lu czyn­ni­ków, to wte­dy te prze­strze­nie się mno­żą przez sie­bie i te pro­ble­my infor­ma­tycz­ne zaczy­na­ją być bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, przede wszyst­kim z uwa­gi na wie­lość prze­twa­rza­nych infor­ma­cji. Nawet przy bar­dzo wydaj­nych kom­pu­te­rach prze­sta­je to mieć jaki­kol­wiek sens”.

– Dr. Paweł Napiór­kow­ski, Heavy Ion Labo­ra­to­ry, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top