#48 Inspired by bee swarms, or what genetic algorithms are for

The topic of the twen­ty-second epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is gene­tic algo­ri­thms. When we think of gene­tic algo­ri­thms, bio­lo­gy imme­dia­te­ly comes to mind. Is this a good clue?

Expert know­led­ge and exten­si­ve rese­arch expe­rien­ce is sha­red by Dr. Paweł Napiór­kow­ski, Depu­ty Direc­tor of the UW’s Envi­ron­men­tal Heavy Ion Labo­ra­to­ry, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion and appli­ca­tion of gene­tic algo­ri­thms,
- the possi­bi­li­ty of com­pa­ring this type of intel­li­gent deci­sion-making to arti­fi­cial intel­li­gen­ce is it a simi­lar mecha­nism and can we count on the­ir „self-lear­ning”?
- ways of trans­la­ting the design achie­ved with this method into, for exam­ple, buil­ding design,
- the advan­ta­ges of gene­tic algo­ri­thms over other types of algo­ri­thms,
- limi­ta­tions on the use of such opti­mi­za­tion tools,
- chal­len­ges faced by algo­ri­thm developers/researchers,
- the direc­tion of deve­lop­ment of this branch of science.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Skąd w ogó­le potrze­ba algo­ryt­mu gene­tycz­ne­go czy tego typu algo­ryt­mu? Jak chwi­lę się nad tym zasta­na­wia­łem, to jest to rzecz dosyć zabaw­na, bo mamy wie­le narzę­dzi infor­ma­tycz­nych, któ­re gene­ral­nie w spo­sób ite­ra­cyj­ny potra­fią znaj­do­wać roz­wią­za­nie. Na przy­kład żeby zna­leźć mini­mum funk­cji wystar­czy prze­cze­sać prze­strzeń, w któ­re ta funk­cja jest okre­ślo­na i w koń­cu znaj­dzie­my roz­wią­za­nie, któ­re jest albo naj­mniej­sze, albo naj­wyż­sze, albo takie, jakie chce­my. Nato­miast jeśli mamy tych wymia­rów coraz wię­cej, czy­li mamy przy­pad­ki, w któ­rych pró­bu­je­my opi­sać zja­wi­sko zale­żą­ce od wie­lu czyn­ni­ków, to wte­dy te prze­strze­nie się mno­żą przez sie­bie i te pro­ble­my infor­ma­tycz­ne zaczy­na­ją być bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, przede wszyst­kim z uwa­gi na wie­lość prze­twa­rza­nych infor­ma­cji. Nawet przy bar­dzo wydaj­nych kom­pu­te­rach prze­sta­je to mieć jaki­kol­wiek sens”.

– Dr. Paweł Napiór­kow­ski, Heavy Ion Labo­ra­to­ry, Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top