#48 Inspired by bee swarms, or what genetic algorithms are for

The topic of the twen­ty-second epi­so­de of the second season of the „Efekt Sie­ci” pod­cast is gene­tic algo­ri­thms. When we think of gene­tic algo­ri­thms, bio­lo­gy imme­dia­te­ly comes to mind. Is this a good clue?

Expert know­led­ge and exten­si­ve rese­arch expe­rien­ce is sha­red by Dr. Paweł Napiór­kow­ski, Depu­ty Direc­tor of the UW’s Envi­ron­men­tal Heavy Ion Labo­ra­to­ry, who answers questions from Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the defi­ni­tion and appli­ca­tion of gene­tic algo­ri­thms,
- the possi­bi­li­ty of com­pa­ring this type of intel­li­gent deci­sion-making to arti­fi­cial intel­li­gen­ce is it a simi­lar mecha­nism and can we count on the­ir „self-lear­ning”?
- ways of trans­la­ting the design achie­ved with this method into, for exam­ple, buil­ding design,
- the advan­ta­ges of gene­tic algo­ri­thms over other types of algo­ri­thms,
- limi­ta­tions on the use of such opti­mi­za­tion tools,
- chal­len­ges faced by algo­ri­thm developers/researchers,
- the direc­tion of deve­lop­ment of this branch of science.

Share

"Skąd w ogóle potrzeba algorytmu genetycznego czy tego typu algorytmu? Jak chwilę się nad tym zastanawiałem, to jest to rzecz dosyć zabawna, bo mamy wiele narzędzi informatycznych, które generalnie w sposób iteracyjny potrafią znajdować rozwiązanie. Na przykład żeby znaleźć minimum funkcji wystarczy przeczesać przestrzeń, w które ta funkcja jest określona i w końcu znajdziemy rozwiązanie, które jest albo najmniejsze, albo najwyższe, albo takie, jakie chcemy. Natomiast jeśli mamy tych wymiarów coraz więcej, czyli mamy przypadki, w których próbujemy opisać zjawisko zależące od wielu czynników, to wtedy te przestrzenie się mnożą przez siebie i te problemy informatyczne zaczynają być bardziej skomplikowane, przede wszystkim z uwagi na wielość przetwarzanych informacji. Nawet przy bardzo wydajnych komputerach przestaje to mieć jakikolwiek sens".

- Dr. Paweł Napiórkowski, Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Scroll to Top