#49 AAAAutomation, aka hire a robot

The topic of the twen­ty-second epi­so­de of the second season of the „Efek Sie­ci” pod­cast is job auto­ma­tion. 5 years ago, we heard alar­ming pre­dic­tions abo­ut the auto­ma­tion pro­cess that would lead to job cuts of as much as 40% of the work­for­ce. Mean­whi­le – we’re all wor­king. Is it the ana­ly­sts who got the­ir cal­cu­la­tions wrong, or are we sim­ply mis­sing the impact of incre­asing automation?

Expert know­led­ge and results of her rese­arch are sha­red by Satia Roz­y­nek, a DELab UW ana­lyst and PhD stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- occu­pa­tions that sho­uld be wor­ried abo­ut losing the­ir jobs,
- ways of ope­ra­tio­na­li­zing the auto­ma­tion pro­cess,
- tech­ni­qu­es for measu­ring the expo­su­re of spe­ci­fic occu­pa­tions to auto­ma­tion,
- a sce­na­rio whe­re tech­no­lo­gy mere­ly com­ple­ments our work, but does not repla­ce it,
- ways to descri­be the auto­ma­tion pro­cess,
- regio­nal regu­la­ri­ties and the divi­sion betwe­en auto­ma­ted and human-based are­as,
- employ­ment secu­ri­ty in Poland in com­pa­ri­son with other countries.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Gene­ral­nie wśród eko­no­mi­stów bar­dziej popu­lar­nym podej­ściem [do auto­ma­ty­za­cji] jest podej­ście zada­nio­we, któ­re zosta­ło wpro­wa­dzo­ne przez trzech eko­no­mi­stów z MIT, któ­rzy w więk­szym stop­niu patrzy­li na zada­nia i ich szan­se na to, żeby zosta­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne niż na cały zawód. Na pozio­mie indy­wi­du­al­nym moż­na spoj­rzeć na zada­nia wyko­ny­wa­ne przez pra­cow­ni­ka i spró­bo­wać pogru­po­wać na zada­nia, któ­re są bar­dziej powta­rzal­ne, bar­dziej ruty­no­we i na zada­nia, któ­re wyma­ga­ją bar­dziej abs­trak­cyj­ne­go podej­ścia, abs­trak­cyj­ne­go myśle­nia, ale tak­że te, któ­re wyma­ga­ją inte­rak­cji mię­dzy­ludz­kiej. To teraz oczy­wi­ście może się tro­chę zmie­nić po pan­de­mii, ale gene­ral­nie tak było z zasa­dy. Patrzy­my na gru­py zadań powta­rzal­nych, zarów­no tych umy­sło­wych, jak i fizycz­nych i tych nie­ru­ty­no­wych, dzie­ląc je na gru­py i przy­pi­su­jąc im poszcze­gól­ne mia­ry. Z tymi mia­ra­mi może­my już może­my patrzeć, w jaki spo­sób liczyć, jak dana jed­nost­ka, jak bar­dzo nara­żo­na jest na auto­ma­ty­za­cję zadań”.

― Satia Roży­nek, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top