#49 AAAAutomation, aka hire a robot

The topic of the twen­ty-second epi­so­de of the second season of the „Efek Sie­ci” pod­cast is job auto­ma­tion. 5 years ago, we heard alar­ming pre­dic­tions abo­ut the auto­ma­tion pro­cess that would lead to job cuts of as much as 40% of the work­for­ce. Mean­whi­le – we’re all wor­king. Is it the ana­ly­sts who got the­ir cal­cu­la­tions wrong, or are we sim­ply mis­sing the impact of incre­asing automation?

Expert know­led­ge and results of her rese­arch are sha­red by Satia Roz­y­nek, a DELab UW ana­lyst and PhD stu­dent at the Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces of the Uni­ver­si­ty of War­saw, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- occu­pa­tions that sho­uld be wor­ried abo­ut losing the­ir jobs,
- ways of ope­ra­tio­na­li­zing the auto­ma­tion pro­cess,
- tech­ni­qu­es for measu­ring the expo­su­re of spe­ci­fic occu­pa­tions to auto­ma­tion,
- a sce­na­rio whe­re tech­no­lo­gy mere­ly com­ple­ments our work, but does not repla­ce it,
- ways to descri­be the auto­ma­tion pro­cess,
- regio­nal regu­la­ri­ties and the divi­sion betwe­en auto­ma­ted and human-based are­as,
- employ­ment secu­ri­ty in Poland in com­pa­ri­son with other countries.

Share

„Gene­ral­nie wśród eko­no­mi­stów bar­dziej popu­lar­nym podej­ściem [do auto­ma­ty­za­cji] jest podej­ście zada­nio­we, któ­re zosta­ło wpro­wa­dzo­ne przez trzech eko­no­mi­stów z MIT, któ­rzy w więk­szym stop­niu patrzy­li na zada­nia i ich szan­se na to, żeby zosta­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne niż na cały zawód. Na pozio­mie indy­wi­du­al­nym moż­na spoj­rzeć na zada­nia wyko­ny­wa­ne przez pra­cow­ni­ka i spró­bo­wać pogru­po­wać na zada­nia, któ­re są bar­dziej powta­rzal­ne, bar­dziej ruty­no­we i na zada­nia, któ­re wyma­ga­ją bar­dziej abs­trak­cyj­ne­go podej­ścia, abs­trak­cyj­ne­go myśle­nia, ale tak­że te, któ­re wyma­ga­ją inte­rak­cji mię­dzy­ludz­kiej. To teraz oczy­wi­ście może się tro­chę zmie­nić po pan­de­mii, ale gene­ral­nie tak było z zasa­dy. Patrzy­my na gru­py zadań powta­rzal­nych, zarów­no tych umy­sło­wych, jak i fizycz­nych i tych nie­ru­ty­no­wych, dzie­ląc je na gru­py i przy­pi­su­jąc im poszcze­gól­ne mia­ry. Z tymi mia­ra­mi może­my już może­my patrzeć, w jaki spo­sób liczyć, jak dana jed­nost­ka, jak bar­dzo nara­żo­na jest na auto­ma­ty­za­cję zadań”.

― Satia Roży­nek, DELab UW, Facul­ty of Eco­no­mic Scien­ces, UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top