#5 Digital challenges of the public sector

Fifth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” is devo­ted to the sub­ject of for­mal aspects of the trans­i­tion of the Polish admi­ni­stra­tion to the remo­te wor­king mode and to com­pa­ring the digi­ta­li­sa­tion in the Polish Par­lia­ment, com­pa­red to the Euro­pe­an Parliament.

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­ną Pokoj­ską is Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– chal­len­ges and limi­ta­tions of digi­ti­sa­tion of the Polish administration,
– the possi­bi­li­ty for the Polish Par­lia­ment to con­duct its deli­be­ra­tions remotely,
– the prac­ti­cal side of «remo­te» voting by Mem­bers of Parliament,
– asses­sment of the sta­te of digi­ti­sa­tion of the Polish administration.

Share

Nie ma w zasa­dzie zbyt wie­lu prze­ciw­wska­zań, by sek­tor publicz­ny pra­co­wał zdal­nie. Pro­ble­mem, z któ­rym mie­rzy się admi­ni­stra­cja publicz­na nie jest to, na co pozwa­la pra­wo, a raczej to, na co pozwa­la­ją narzę­dzia. Żeby pra­co­wać zdal­nie potrze­bu­je­my przede wszyst­kim chmu­ry, zdal­ne­go dostę­pu do sys­te­mów, do któ­rych mamy dostęp w pra­cy. Pyta­nie na ile nasza admi­ni­stra­cja publicz­na wyku­pi­ła takie zdal­ne dostę­py. (…) Dużym pro­ble­mem jest uży­cie chmu­ry w pra­cy admi­ni­stra­cji publicz­nej. Po pierw­sze ze wzglę­du na oba­wę, co do moż­li­wo­ści wła­ma­nia do sys­te­mów, do dru­gie – wciąż to zaawan­so­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne nie jest tak duże, jak w sek­to­rze pry­wat­nym. Więk­szość admi­ni­stra­cji publicz­nej pra­cu­je wciąż na sta­cjo­nar­nych komputerach.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, legal ana­lyst of DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Dr. Laura Drechsler (KU Leuven) on international data transfers.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top