#5 Digital challenges of the public sector

Fifth epi­so­de of the „Efekt Sie­ci” is devo­ted to the sub­ject of for­mal aspects of the trans­i­tion of the Polish admi­ni­stra­tion to the remo­te wor­king mode and to com­pa­ring the digi­ta­li­sa­tion in the Polish Par­lia­ment, com­pa­red to the Euro­pe­an Parliament.

Expert in the cover­sa­tion with Dr. Justy­ną Pokoj­ską is Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska. The conver­sa­tion cove­red issu­es such as:
– chal­len­ges and limi­ta­tions of digi­ti­sa­tion of the Polish administration,
– the possi­bi­li­ty for the Polish Par­lia­ment to con­duct its deli­be­ra­tions remotely,
– the prac­ti­cal side of «remo­te» voting by Mem­bers of Parliament,
– asses­sment of the sta­te of digi­ti­sa­tion of the Polish administration.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Nie ma w zasa­dzie zbyt wie­lu prze­ciw­wska­zań, by sek­tor publicz­ny pra­co­wał zdal­nie. Pro­ble­mem, z któ­rym mie­rzy się admi­ni­stra­cja publicz­na nie jest to, na co pozwa­la pra­wo, a raczej to, na co pozwa­la­ją narzę­dzia. Żeby pra­co­wać zdal­nie potrze­bu­je­my przede wszyst­kim chmu­ry, zdal­ne­go dostę­pu do sys­te­mów, do któ­rych mamy dostęp w pra­cy. Pyta­nie na ile nasza admi­ni­stra­cja publicz­na wyku­pi­ła takie zdal­ne dostę­py. (…) Dużym pro­ble­mem jest uży­cie chmu­ry w pra­cy admi­ni­stra­cji publicz­nej. Po pierw­sze ze wzglę­du na oba­wę, co do moż­li­wo­ści wła­ma­nia do sys­te­mów, do dru­gie – wciąż to zaawan­so­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne nie jest tak duże, jak w sek­to­rze pry­wat­nym. Więk­szość admi­ni­stra­cji publicz­nej pra­cu­je wciąż na sta­cjo­nar­nych komputerach.

― Dr. hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, legal ana­lyst of DELab UW

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
With Prof. Michał Krawczyk (WNE UW) about a project exploring EU sentiment.
Scroll to Top