#51 Targeted recycling – co kryją w sobie nasze urządzenia?

Na wysy­pi­ska tra­fia­ją codzien­nie tony zło­mu elek­tro­nicz­ne­go i odpa­dów tech­no­lo­gicz­nych. Z pomo­cą inno­wa­cyj­nych metod – w rozu­mie­niu tech­no­lo­gicz­nym, śro­do­wi­sko­wym i eko­no­micz­nym – uda­je się z nich odzy­skać… meta­le szla­chet­ne. Czy zatem w naszych urzą­dze­niach kry­ją się pokła­dy sre­bra i zło­ta? Co moż­na odzy­skać z zepsu­te­go kom­pu­te­ra i jak w prak­ty­ce wyglą­da ten proces?

Wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie inno­wa­cyj­nych metod odzy­ski­wa­nia surow­ców dzie­li się dr hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), kie­row­nik Gre­en­met Lab, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meta­le, któ­re moż­na odzy­ski­wać z odpa­dów elek­tro­nicz­nych,
- źró­dła pocho­dze­nia odpa­dów do odzy­sku,
- pro­ce­du­rę odzy­ski­wa­nia meta­li szla­chet­nych z elek­tro­śmie­ci,
- spo­so­by ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia odzy­ska­nych mate­ria­łów,
- kosz­ty zwią­za­ne z pro­ce­sem tar­ge­ted recyc­ling,
- ogra­ni­cze­nia (poza wie­dzą i know-how) wyko­rzy­sta­nia odpa­dów,
- defi­ni­cję tar­ge­ted recycling.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z prof. Andrzejem Waśkiewiczem (WS UW) o posiadaniu rzeczy.
Z dr. inż. Marcinem Zaródem (WS UW) o grach komputerowych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Scroll to Top