#52 W co grają dorośli?

Czy „grać w grę” mogą tyl­ko dzie­ci – sło­wem, czy z gier kom­pu­te­ro­wych się wyra­sta? Gry sta­ły się jed­nym z naj­bar­dziej powszech­nych obiek­tów kry­ty­ki. Tym­cza­sem bada­nia dono­szą o pozy­tyw­nych efek­tach tej for­my spę­dza­nia cza­su. By wymie­nić tyl­ko kil­ka z nich: roz­wój wyobraź­ni prze­strzen­nej, wyrów­ny­wa­nie defi­cy­tów w wie­dzy ucznia czy popra­wa kon­cen­tra­cji.

Swo­ją wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie zagad­nie­nia gier kom­pu­te­ro­wych dzie­li się dr inż. Mar­cin Zaród (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kon­se­kwen­cje gier kom­pu­te­ro­wych – czy może­my mówić jedy­nie o nega­tyw­nych skut­kach?
- pożyt­ki z gier kom­pu­te­ro­wych, jakie gra­cze wyno­szą z aktyw­no­ści,
- nega­tyw­ne aspek­ty tej for­my spę­dza­nia cza­su,
- syl­wet­kę współ­cze­sne­go gra­cza,
- kom­pe­ten­cje naby­wa­ne w wyni­ku gra­nia w gry komputerowe.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z prof. Andrzejem Waśkiewiczem (WS UW) o posiadaniu rzeczy.
Z prof. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o odzyskiwaniu metali szlachetnych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Scroll to Top