#53 Czy można być i nie mieć?

Sta­ty­stycz­ny czło­wiek, według wyli­czeń Jere­my­’e­go Rif­ki­na, posia­da 5000 rze­czy. Czy może­my obejść się bez rze­czy? Jakie jest ich spo­łecz­ny sens posia­da­nia? Jeśli bra­li­ście udział w spo­tka­niu autor­skim prof. Andrze­ja Waś­kie­wi­cza wokół jego książ­ki „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą, dosko­na­le wie­cie cze­go spo­dzie­wać się po roz­mo­wie socjo­loż­ki z histo­ry­kiem idei. Jeśli nie – tym bar­dziej posłu­chaj­cie dys­ku­sji o mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów.

O mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów oraz książ­ce „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą” opo­wia­da prof. Andrzej Waś­kie­wicz (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- sens posia­da­nia rze­czy w dobie gospo­dar­ki 4.0 i moż­li­wość obej­ścia się bez nich,
- pożyt­kach, jakie nie­sie za sobą eko­no­mia współ­dzie­le­nia i wspól­ne korzy­sta­nie z dóbr,
- moż­li­wość życia bez fety­szy­za­cji przedmiotów.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z dr. inż. Marcinem Zaródem (WS UW) o grach komputerowych.
Z prof. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o odzyskiwaniu metali szlachetnych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Scroll to Top