#53 Is it possible to be and not have?

The ave­ra­ge per­son, by Jere­my Rif­ki­n’s cal­cu­la­tions, owns 5,000 things. Can we do witho­ut things? What is the­ir social sen­se of owner­ship? If you atten­ded the author meeting of Prof. Andrzej Waś­kie­wicz on his book „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą, you know exac­tly what to expect from a conver­sa­tion betwe­en a socio­lo­gist and a histo­rian of ide­as. If not – all the more reason to listen to a discus­sion abo­ut the mean­ders of posses­sion and the feti­shi­za­tion of objects.

Abo­ut the mecha­nics of owning and feti­shi­zing objects and the book „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą” tells Prof. Andrzej Waś­kie­wicz (Facul­ty of Socio­lo­gy UW), answe­ring the question of Dr. Justy­na Pokoj­ska abo­ut:
- the meaning of having things in the age of eco­no­my 4.0 and the possi­bi­li­ty of doing witho­ut them,
- the bene­fits of the sha­ring eco­no­my and the sha­ring of goods,
- the possi­bi­li­ty of living witho­ut feti­shi­zing objects.

Share

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Scroll to Top