#56 Are we facing a (brave) new Internet world?

The UN World Com­mis­sion on Inter­net Gover­nan­ce has for­mu­la­ted two sce­na­rios for the deve­lop­ment of the Inter­net: the growth of cyber­cri­me and the Inter­net of Ine­qu­ali­ty: limi­ting access to the Inter­net to selec­ted coun­tries and socie­ties. Does this mean the end of the Inter­net as we know it today?

Agniesz­ka Stec­ko-Żukow­ska, a docto­ral stu­dent from the Inter­di­sci­pli­na­ry Docto­ral Scho­ol at the Uni­ver­si­ty of War­saw, will talk abo­ut the disco­ur­ses aro­und the futu­re of the Inter­net and the results of her rese­arch into the nar­ra­ti­ves of futu­re tech­no­lo­gies, answe­ring Dr. Justy­na Pokoj­ska’s questions abo­ut:
- prac­ti­cal sce­na­rios emer­ging from the exper­t’s rese­arch,
- the impact of the pan­de­mic expe­rien­ce on reflec­tions on the futu­re of the Inter­net,
- the atti­tu­de of socie­ties and com­mu­ni­ties towards futu­re tech­no­lo­gies,
- the possi­bi­li­ty of defi­ning the Inter­net as a social reso­ur­ce,
- nar­ra­ti­ves abo­ut the futu­re of the Inter­net,
- the chan­ce of sce­na­rios in which we are con­dem­ned to the hege­mo­ny of the digi­tal giants and the web as we know it,
- the anno­un­ced «bat­tle» betwe­en decen­tra­li­sa­tion and recen­tra­li­sa­tion of the internet.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Jeste­śmy w momen­cie zmian, ale te zmia­ny są bar­dziej ewo­lu­cyj­ne albo skła­da­ją­ce się z takich postę­pu­ją­cych po sobie rewo­lu­cji, któ­re być może prze­kształ­cą ten inter­net, któ­ry zna­my. Ale są to zmia­ny, któ­re zacho­dzą syn­chro­nicz­nie, jakoś się na sie­bie nakła­da­ją, kumu­lu­ją (…) na pozio­mie wstęp­nych badań mogę wyróż­nić trzy obsza­ry, w któ­rych zmia­ny zacho­dzą. Pierw­szym pozio­mem oddol­nych zmian w sie­ci są opo­zy­cyj­ne prak­ty­ki, pró­by opo­wie­dze­nia się prze­ciw­ko hege­mo­nii gigan­tów cyfro­wych, podej­mo­wa­ne przez poje­dyn­cze jed­nost­ki, czę­sto te pró­by są nie do koń­ca pro­fe­sjo­nal­ne, bo czę­sto to prak­ty­ki wer­na­ku­lar­ne. Na pew­no wie­lu z nas spo­tka­ło na Face­bo­oku post zna­jo­mych, z tzw. dekla­ra­cją powo­łu­ją­cą się na kon­wen­cję berneńską (…)
― Agniesz­ka Stec­ko-Żukow­ska, Inter­di­sci­pli­na­ry Docto­ral Scho­ol Uni­ver­si­ty of Warsaw

Listen to the podcast on your favorite platform

More podcasts

With Aleksandra Woźniak (Incubator UW) about making student dreams come true.
With Dr. Adam Płoszaj (EUROREG UW) on estimating the level of science.
With Bartosz Ślosarski (ISS UW) on data activism.
With Dr. hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW) on digital tax.
With Dr. hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW) on the closed loop economy.
Scroll to Top